Προστασία όλων των αυθαιρέτως ανεγερθέντων κτισμάτων

Η διά­τα­ξη που κατέ­θε­σε ο Γ. Τσι­ρώ­νης και συνυ­πέ­γρα­ψε ο Π. Κου­ρου­μπλής προ­στα­τεύ­ει όλα τα «αυθαι­ρέ­τως ανε­γερ­θέ­ντα κτί­σμα­τα» χωρίς δια­κρί­σεις χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την ευφά­ντα­στη δικαιο­λο­γία περί ανα­στο­λής μέχρι την κύρω­ση των δασι­κών χαρ­τών.
Την Πέμ­πτη που πέρα­σε, ο «πρά­σι­νος» ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός για το Περι­βάλ­λον επι­χεί­ρη­σε να εμπο­δί­σει τις υπη­ρε­σί­ες των αυτο­διοί­κη­των περι­φε­ρειών να επι­βά­λουν τον νόμο: σε πολυ­νο­μο­σχέ­διο που θα ψηφι­ζό­ταν το ίδιο βρά­δυ, κατέ­θε­σε ξαφ­νι­κά το μεση­μέ­ρι τρο­πο­λο­γία για ανα­στο­λή των κατε­δα­φί­σε­ων αυθαι­ρέ­των που είχαν ήδη ξεκι­νή­σει οι περι­φέ­ρειες. Συνέ­χεια