Τοπογραφικά Διαγράμματα

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων ενταγμένων στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 ν.4030/2011 για:

  • Μεταβιβάσεις ακινήτων (αγοραπωλησίες ακινήτων , γονικές παροχές, δωρεές)
  • Έκδοση οικοδομικών αδειών
  • Αποτύπωση & Οριοθέτηση ακινήτων
  • Δασαρχείο
  • Χωρισμό – κατάτμηση οικοπέδου
  • Ένταξη ακινήτου και ενστάσεις στο Κτηματολόγιο
  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
  • Διόρθωση Πράξης Εφαρμογής
  • Χάραξη οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών