Τοπογραφικά Διαγράμματα

Ανα­λαμ­βά­νου­με τη σύντα­ξη τοπο­γρα­φι­κών δια­γραμ­μά­των ενταγ­μέ­νων στο Ελλη­νι­κό Γεω­δαι­τι­κό Σύστη­μα Ανα­φο­ράς (Ε.Γ.Σ.Α. ΄87) με τον πιο σύγ­χρο­νο εξο­πλι­σμό και σύμ­φω­να με την παρ.1 του άρθρου 3 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 ν.4030/2011 για:

  • Μετα­βι­βά­σεις ακι­νή­των (αγο­ρα­πω­λη­σί­ες ακι­νή­των , γονι­κές παρο­χές, δωρε­ές)
  • Έκδο­ση οικο­δο­μι­κών αδειών
  • Απο­τύ­πω­ση & Οριο­θέ­τη­ση ακι­νή­των
  • Δασαρ­χείο
  • Χωρι­σμό – κατά­τμη­ση οικο­πέ­δου
  • Έντα­ξη ακι­νή­του και ενστά­σεις στο Κτη­μα­το­λό­γιο
  • Εγκα­τά­στα­ση φωτο­βολ­ταϊ­κών συστη­μά­των
  • Διόρ­θω­ση Πρά­ξης Εφαρ­μο­γής
  • Χάρα­ξη οικο­δο­μι­κών και ρυμο­το­μι­κών γραμ­μών