Ανακαινίσεις Κατοικιών & Επαγγελματικών Χώρων

Το γρα­φείο μας, σε συνερ­γα­σία με έμπει­ρους αρχι­τέ­κτο­νες και δια­κο­σμη­τές εσω­τε­ρι­κών χώρων, καθώς και εξει­δι­κευ­μέ­νο τεχνι­κό προ­σω­πι­κό, ανα­λαμ­βά­νει την ανα­καί­νι­ση της κατοι­κί­ας σας ή του επαγ­γελ­μα­τι­κού σας χώρου με προ­τά­σεις προ­σαρ­μο­σμέ­νες στα δικά σας πρό­τυ­πα και ανά­γκες και με τιμές πάντα στο πνεύ­μα της επο­χής.