Επιμετρήσεις Οικοδομικών Εργασιών

Ανα­λαμ­βά­νου­με την επι­μέ­τρη­ση και κοστο­λό­γη­ση οικο­δο­μι­κών εργα­σιών:

  • Σκυ­ρο­δέ­τη­σης
  • Τοι­χο­ποι­ϊ­ας
  • Σοβα­τί­σμα­των
  • Ελαιο­χρω­μα­τι­σμών
  • Δαπε­δο­στρώ­σε­ων & Επεν­δύ­σε­ων