Ρυθμίσεις Αυθαιρέτων (Ν.4178/2013)

Σύμ­φω­να με το άρθρο 1, παρ. 1 του νόμου 4178/2013:

Από τη δηµο­σί­ευ­ση του παρό­ντος απα­γο­ρεύ­ε­ται και είναι απο­λύ­τως άκυ­ρη η µετα­βί­βα­ση ή η σύστα­ση εµπρά­γµα­του δικαιώ­µα­τος σε ακί­νη­το, στο οποίο έχει εκτε­λε­στεί αυθαί­ρε­τη κατα­σκευή ή έχει εγκα­τα­στα­θεί αυθαί­ρε­τη αλλα­γή χρή­σης, όπως ειδι­κό­τε­ρα ορί­ζε­ται στα άρθρα 5 παρ. 2 και 22 παρ. 3 του ν. 1577/1985 (Α΄ 210). Στην παρα­πά­νω απα­γό­ρευ­ση εµπί­πτει και η εισφο­ρά ακι­νή­του σε εται­ρεία.”

Ο εν λόγω νόμος δίνει τη δυνα­τό­τη­τα σε ιδιο­κτή­τες αυθαί­ρε­των ακι­νή­των, τμη­μά­των αυτών ή με αλλα­γή χρη­σης, με ή δίχως οικο­δο­μι­κή άδεια, να ρυθ­μί­σουν το ακί­νη­τό τους. Περι­πτώ­σεις αυθαι­ρέ­των εντός σχε­δί­ου που έχουν υπό­λοι­πο δόμη­σης και δεν παρα­βιά­ζουν τους όρους δόμη­σης της περιο­χής, δύνα­νται να νομι­μο­ποι­η­θούν εφά­παξ με την έκδο­ση οικο­δο­μι­κής αδεί­ας.

Ακί­νη­τα με αυθαι­ρε­σί­ες (δίχως οικο­δο­μι­κή άδεια, με υπέρ­βα­ση δόμη­σης, κάλυ­ψης ή ύψους, με κατα­σκευ­ές που δεν εμφα­νί­ζο­νται στα εγκε­κρι­μέ­να από την πολε­ο­δο­μία σχέ­δια, ενο­ποι­ή­σεις ή δια­χω­ρι­σμός δια­με­ρι­σμά­των) ΔΕΝ μετα­βι­βά­ζο­νται εαν δεν τακτο­ποι­η­θούν.

Εαν θέλε­τε να ρυθ­μί­σε­τε το ακί­νη­τό σας ή εαν δεν γνω­ρί­ζε­τε αν υπάρ­χουν αυθαι­ρε­σί­ες σε αυτό, επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μας ώστε να κλεί­σου­με, απο­λύ­τως δωρε­άν, ένα ραντε­βού για αυτο­ψία και εκτί­μη­ση κόστους ρύθ­μι­σης.