Βεβαιώσεις Μη Ύπαρξης Αυθαιρεσιών

Σύμφωνα με το Ν.4178/2013, άρθρο 3 – παρ. 1α, που ισχύει από τις 8/8/2013:

«Σε κάθε δικαιοπραξία εν ζωή που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του παρόντος και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων χωρίς κτίσμα, επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού.
Με την ως άνω υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και τη βεβαίωση μηχανικού δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι:
i) στο ακίνητο δεν υπάρχει κτίσμαή
ii) στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινοκτήτων ή κοινοχρήστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’ υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια, ή
iii) ότι οι εκτελεσμένες αυθαίρετες κατασκευές ή οι εγκατεστημένες αυθαίρετες χρήσεις, εμπίπτουν σε μία από τις εξαιρέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 και δεν υπάγονται σε καμία άλλη από τις περιπτώσεις του άρθρου 2 του παρόντος.»

Επομένως, η βεβαίωση του μηχανικού αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για κάθε μεταβίβαση ακινήτου, ακόμα και αδόμητου, γονικής παροχής ή δωρεάς εν ζωή. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος στο μηχανικό είναι:

  1. Έντυπο αδείας και σχέδια από το φάκελο αυτής (θεωρημένα)
  2. Στοιχεία (ταυτότητα) ιδιοκτήτη -ών
  3. Τίτλους κτήσης (συμβόλαια)

Τα σχέδια πρέπει να είναι τα εγκεκριμένα από το φάκελο της πολεοδομίας.

Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει κάποιο από τα παραπάνω ή αδυνατεί να πάει ο ίδιος στην πολεοδομία, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία συγκέντρωσής τους.

Προσοχή: Η βεβαίωση μηχανικού ισχύει για δύο μήνες από την ημερομηνία αυτοψίας του ακινήτου. Σε περίπτωση παρέλευσης της ισχύος πριν τη συμβολαιογραφική πράξη, γίνεται εκ νέου αυτοψία και έκδοση νέας βεβαίωσης.

Το κόστος της βεβαίωσης μηχανικού διαφοροποιείται ανάλογα με το ακίνητο.