Βεβαιώσεις Μη Ύπαρξης Αυθαιρεσιών

Σύμ­φω­να με το Ν.4178/2013, άρθρο 3 — παρ. 1α, που ισχύ­ει από τις 8/8/2013:

Σε κάθε δικαιο­πρα­ξία εν ζωή που συντάσ­σε­ται μετά τη δημο­σί­ευ­ση του παρό­ντος και έχει ως αντι­κεί­με­νο τη μετα­βί­βα­ση ή τη σύστα­ση εμπράγ­μα­του δικαιώ­μα­τος σε ακί­νη­το, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των ακι­νή­των χωρίς κτί­σμα, επι­συ­νά­πτε­ται υπεύ­θυ­νη δήλω­ση του ιδιο­κτή­τη και βεβαί­ω­ση μηχα­νι­κού.
Με την ως άνω υπεύ­θυ­νη δήλω­ση του ιδιο­κτή­τη και τη βεβαί­ω­ση μηχα­νι­κού δηλώ­νε­ται και βεβαιώ­νε­ται αντί­στοι­χα ότι:
i) στο ακί­νη­το δεν υπάρ­χει κτί­σμαή
ii) στο ακί­νη­το ή στη δια­κε­κρι­μέ­νη αυτο­τε­λή ορι­ζό­ντια ή κάθε­τη ιδιο­κτη­σία, μη συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των κοι­νο­κτή­των ή κοι­νο­χρή­στων χώρων του ακι­νή­του, δεν έχουν εκτε­λε­στεί αυθαί­ρε­τες κατα­σκευ­ές καθ’ υπέρ­βα­ση της δόμη­σης, της κάλυ­ψης και του ύψους της ιδιο­κτη­σί­ας και δεν έχουν εγκα­τα­στα­θεί χρή­σεις χωρίς άδεια, ή
iii) ότι οι εκτε­λε­σμέ­νες αυθαί­ρε­τες κατα­σκευ­ές ή οι εγκα­τε­στη­μέ­νες αυθαί­ρε­τες χρή­σεις, εμπί­πτουν σε μία από τις εξαι­ρέ­σεις της παρα­γρά­φου 2 του άρθρου 1 και δεν υπά­γο­νται σε καμία άλλη από τις περι­πτώ­σεις του άρθρου 2 του παρό­ντος.”

Επο­μέ­νως, η βεβαί­ω­ση του μηχα­νι­κού απο­τε­λεί απα­ραί­τη­το στοι­χείο για κάθε μετα­βί­βα­ση ακι­νή­του, ακό­μα και αδό­μη­του, γονι­κής παρο­χής ή δωρε­άς εν ζωή. Τα απα­ραί­τη­τα δικαιο­λο­γη­τι­κά που πρέ­πει να προ­σκο­μί­σει ο ενδια­φε­ρό­με­νος στο μηχα­νι­κό είναι:

  1. Έντυ­πο αδεί­ας και σχέ­δια από το φάκε­λο αυτής (θεω­ρη­μέ­να)
  2. Στοι­χεία (ταυ­τό­τη­τα) ιδιο­κτή­τη -ών
  3. Τίτλους κτή­σης (συμ­βό­λαια)

Τα σχέ­δια πρέ­πει να είναι τα εγκε­κρι­μέ­να από το φάκε­λο της πολε­ο­δο­μί­ας.

Σε περί­πτω­ση που ο ενδια­φε­ρό­με­νος δεν έχει κάποιο από τα παρα­πά­νω ή αδυ­να­τεί να πάει ο ίδιος στην πολε­ο­δο­μία, ανα­λαμ­βά­νου­με τη δια­δι­κα­σία συγκέ­ντρω­σής τους.

Προ­σο­χή: Η βεβαί­ω­ση μηχα­νι­κού ισχύ­ει για δύο μήνες από την ημε­ρο­μη­νία αυτο­ψί­ας του ακι­νή­του. Σε περί­πτω­ση παρέ­λευ­σης της ισχύ­ος πριν τη συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κή πρά­ξη, γίνε­ται εκ νέου αυτο­ψία και έκδο­ση νέας βεβαί­ω­σης.

Το κόστος της βεβαί­ω­σης μηχα­νι­κού δια­φο­ρο­ποιεί­ται ανά­λο­γα με το ακί­νη­το.