Οικοδομικές Άδειες — Μελέτες — Επιβλέψεις

Το γρα­φείο ανα­λαμ­βά­νει την έκδο­ση οικο­δο­μι­κών αδειών καθώς και τη μελέ­τη και επί­βλε­ψη έργων πολι­τι­κού μηχα­νι­κού με συνέ­πεια και αξιο­πι­στία, όπως:

- Αρχι­τε­κτο­νι­κές μελέ­τες

- Ανέ­γερ­ση μονο­κα­τοι­κιών — πολυ­κα­τοι­κιών

- Προ­σθή­κες κατ’ επέ­κτα­ση και καθ’ ύψος

- Αλλα­γές χρή­σης

- Αλλα­γή εσω­τε­ρι­κής διαρ­ρύθ­μι­σης

- Εργα­σί­ες μικρής κλί­μα­κας

- Κατε­δα­φί­σεις υφι­στα­μέ­νων κτη­ρί­ων