Ενισχύσεις & Επισκευές Κατασκευών

Ο πρώ­τος αντι­σει­σμι­κός κανο­νι­σμός είχε συντα­χθεί το 1928 με τη μορ­φή οδη­γιών (Π.Δ. 1-11-1928)  ώστε να αντι­με­τω­πι­στούν οι κατα­στρο­φι­κές συνέ­πειες του σει­σμού της 22-4-1928 που είχε ισο­πε­δώ­σει την Κόριν­θο και το Λου­τρά­κι (πατή­στε εδώ για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες).

Μέχρι να φτά­σου­με στον πρώ­το επί­ση­μο Αντι­σει­σμι­κό Κανο­νι­σμό του κρά­τους το 1959 [Β.Δ. 19/26–2-1959 — “Περί Αντι­σει­σμι­κού Κανο­νι­σμού Οικο­δο­μι­κών Έργων” ο οποί­ος με τις δια­δο­χι­κές συμπλη­ρώ­σεις και τρο­πο­ποι­ή­σεις κατέ­λη­ξε στον Ε.Α.Κ. 2000 (ΦΕΚ 2184/Β/20–12-1999)] το Π.Δ. της 1-11-1928 τρο­πο­ποιεί­ται κατά δια­στή­μα­τα ώστε να προ­σαρ­μό­ζε­ται στις κατά τόπους απαι­τή­σεις.

Αντι­λαμ­βά­νε­ται εύκο­λα κανείς ότι αρκε­τές κατα­σκευ­ές στην Ελλά­δα έχουν σχε­δια­στεί με κανο­νι­σμούς που δεν συμ­βα­δί­ζουν με τη σύγ­χρο­νη γνώ­ση. Σε συν­δυα­σμό δε με τη φυσι­κή γήραν­ση, την ανε­παρ­κή έως μηδα­μι­νή συντή­ρη­ση και τις πιθα­νές κακο­τε­χνί­ες αυτών, η ανά­γκη μελέ­της για τη συμπε­ρι­φο­ρά των υφι­στά­με­νων κατα­σκευών σε σει­σμι­κές διερ­γέ­σεις είναι επι­τα­κτι­κή.

Το γρα­φείο μας ανα­λαμ­βά­νει τη μελέ­τη υφι­στά­με­νων κατα­σκευών από Ωπλι­σμέ­νο Σκυ­ρό­δε­μα όσο και από Χάλυ­βα, καθώς και την επι­σκευή του Φέρο­ντος Οργα­νι­σμού αυτών, σύμ­φω­να με τους ισχύ­ο­ντες κανο­νι­σμούς (ΚΑΝ.ΕΠΕ., Ευρω­κώ­δι­κας 8).