Πρεμιέρα για το e- Κτηματολόγιο

Πρε­μιέ­ρα κάνει σήμε­ρα η νέα πλατ­φόρ­μα του Κτη­μα­το­λο­γί­ου μέσω της οποί­ας οι ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των θα δηλώ­νουν την περιου­σία τους.

Στη νέα ηλε­κτρο­νι­κή εφαρ­μο­γή η πρό­σβα­ση γίνε­ται μέσω των κωδι­κών του Taxisnet. Στους χρή­στες παρέ­χο­νται online οδη­γί­ες, διευ­κρι­νί­σεις και επε­ξη­γή­σεις για τη συμπλή­ρω­ση της δήλω­σης.

Η εφαρ­μο­γή απο­τε­λεί­ται από πέντε βήμα­τα ενώ τυχόν λάθη επι­ση­μαί­νο­νται με εύλη­πτο τρό­πο σε κάθε καρ­τέ­λα που πρέ­πει να συμπλη­ρω­θεί. Επι­πλέ­ον, δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα στους ιδιο­κτή­τες να εντο­πί­σουν το ακί­νη­τό τους:

-μέσω πλη­κτρο­λό­γη­σης της διεύ­θυν­σης, του τοπω­νυ­μί­ου ή άλλων χαρα­κτη­ρι­στι­κών της γει­το­νιάς

- μέσω του αριθ­μού αγρο­τε­μα­χί­ου διανομής/ ανα­δα­σμού ή μέσω στοι­χεί­ων δήλω­σης του ΟΠΕΚΕΠΕ

- μέσω φόρ­τω­σης αρχεί­ου συντε­ταγ­μέ­νων ή σχε­δια­στι­κού αρχεί­ου

- μέσω φόρ­τω­σης αρχεί­ου από εφαρ­μο­γή εντο­πι­σμού κινη­τού τηλε­φώ­νου

Βήμα- βήμα η υπο­βο­λή της δήλω­σης

1. Πλη­κτρο­λο­γή­στε τη διεύ­θυν­ση: www.ktimatologio.gr

2. Κάντε κλικ στο πλαί­σιο “e-ktimatologio/ Ηλε­κτρο­νι­κές Υπη­ρε­σί­ες”

3. Πατή­στε πάνω στη λέξη “Είσο­δος”

4. Μπαί­νε­τε στην εφαρ­μο­γή κάνο­ντας κλικ στην ενό­τη­τα “Ηλε­κτρο­νι­κή Δήλω­ση Κτη­μα­το­λο­γί­ου”

5. Ακο­λου­θεί η σύν­δε­ση όπου ο χρή­στης χρη­σι­μο­ποιεί τους κωδι­κούς του Taxisnet

Στην κεντρι­κή σελί­δα κάνε­τε κλικ στην υπο­βο­λή νέας δήλω­σης

1ο βήμα: Επι­λο­γή Νομού- ΟΤΑ

2ο Βήμα: Στοι­χεία δικαιού­χου

3ο Βήμα: Επι­λο­γή Ακι­νή­του

4ο Βήμα: Επι­σύ­να­ψη εγγρά­φων

5ο Βήμα: Έλεγ­χος πλη­ρό­τη­τας της δήλω­σης πριν από την πλη­ρω­μή του παγί­ου τέλους κτη­μα­το­γρά­φη­σης

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ΤΑ ΝΕΑ

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από www.michanikos.gr (link)

Πηγή: http://www.enikos.gr/economy/623974/premiera-gia-to-e-ktimatologio-vima-vima-i-ypovoli-tis-dilosis

Print Friendly, PDF & Email