Νέος Νόμος Αυθαιρέτων: Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α/2017)

Δημο­σιεύ­θη­κε σε ΦΕΚ ο νέος νόμος που αφο­ρά στα αυθαί­ρε­τα και τη νέα δια­δι­κα­σία έκδο­σης οικο­δο­μι­κών αδειών καθώς και σε άλλα θέμα­τα: Ν.4495/2017

 

Print Friendly, PDF & Email