Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στον Ν.4178/2013

ypeka
Παρα­τεί­νε­ται μέχρι και τις 8 Οκτω­βρί­ου 2016 η προ­θε­σμία υπα­γω­γής στις δια­τά­ξεις του Ν.4178/2013 «Αντι­με­τώ­πι­ση Αυθαί­ρε­της Δόμη­σης – Περι­βαλ­λο­ντι­κό Ισο­ζύ­γιο και άλλες δια­τά­ξεις»,  για συγκε­κρι­μέ­νες κατη­γο­ρί­ες του άρθρου 9 του νόμου.

Η παρά­τα­ση δόθη­κε με την Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση του Υπουρ­γού Οικο­νο­μι­κών Ευκλεί­δηΤσα­κα­λώ­του,  του Υπουρ­γού Περι­βάλ­λο­ντος και   Ενέρ­γειας ΠάνουΣκουρ­λέ­τηκαι του Ανα­πλη­ρω­τή Υπουρ­γού Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας Γιάν­νηΤσι­ρώ­νη, η οποία πρό­κει­ται να δημο­σιευ­τεί στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβερ­νή­σε­ως.

http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=785&sni[524]=4107&language=el-GR

Print Friendly, PDF & Email