Πολεοδομία επιπέδου…TAXISNET

mixanikos sxedia etaaTi θα λέγα­τε αν με ένα κλικ στον υπο­λο­γι­στή σας μπο­ρού­σα­τε να πάρε­τε πλη­ρο­φο­ρί­ες που θα αφο­ρού­σαν: το ακί­νη­το σας, τα όρια των οικι­σμών, το οδι­κό δίκτυο, τις αρχαιο­λο­γι­κές ζώνες και τις οριο­θε­τή­σεις των ρεμά­των; Και όχι μόνον αυτό!

Αν μπο­ρού­σα­τε εκτός από την πλη­ρο­φο­ρία να ζητού­σα­τε και ένα πιστο­ποι­η­μέ­νο έγγρα­φο που θα μπο­ρού­σα­τε να το παίρ­να­τε με ψηφια­κή υπο­γρα­φή … ξεγλι­στρώ­ντας από τα γρα­νά­ζια της γρα­φειο­κρα­τί­ας, παρα­κάμ­πτο­ντας ουρές, ταλαι­πω­ρία και χαμέ­νες εργα­το­ώ­ρες;

Όσο κι αν ακού­γε­ται μακρι­νό, στην Πολε­ο­δο­μία Ηρα­κλεί­ου είναι έτοι­μοι να υλο­ποι­ή­σουν το φιλό­δο­ξο σχέ­διο και να κάνουν πιο εύκο­λη την καθη­με­ρι­νό­τη­τα του πολί­τη, που ακού­ει Πολε­ο­δο­μία και του έρχε­ται στο μυα­λό η ταλαι­πω­ρία και η χαρ­τού­ρα χωρίς τελειω­μό!

Το σχέ­διο για την πρω­το­πο­ρια­κή εφαρ­μο­γή, που μόνο στο δήμο Θεσ­σα­λο­νί­κης έχει μέχρι σήμε­ρα εφαρ­μο­στεί, πρό­κει­ται, όπως απο­κα­λύ­πτει στο Cretalive o αντι­δή­μαρ­χος Γιάν­νης Ανα­στα­σά­κης να συμ­βα­σιο­ποι­η­θεί άμε­σα και έχει τον κωδι­κό «Δημιουρ­γία Εφαρ­μο­γής Γεω­γρα­φι­κού Συστή­μα­τος Πλη­ρο­φο­ριών (GIS)» η οποία θα αφο­ρά στο σύνο­λο τον  Καλ­λι­κρα­τι­κό Δήμο Ηρα­κλεί­ου.

Η εφαρ­μο­γή αυτή”, μας εξη­γεί ο κ. Ανα­στα­σά­κης, “είναι ένα ακό­μη βήμα υλο­ποί­η­σης του στρα­τη­γι­κού σχε­δί­ου που έχει θέσει σε εφαρ­μο­γή η πολε­ο­δο­μία για να βελ­τιώ­σει τις υπη­ρε­σί­ες που παρέ­χει στους δημό­τες. Αντι­κεί­με­νο του έργου είναι η δημιουρ­γία Υπο­δο­μής Γεω­χω­ρι­κών Πλη­ρο­φο­ριών μέσω της οποί­ας θα κατα­στούν τα δημό­σια γεω­χω­ρι­κά δεδο­μέ­να του Δήμου, ελεύ­θε­ρα και δια­θέ­σι­μα προς τους επαγ­γελ­μα­τί­ες και του πολί­τες χωρίς περιο­ρι­σμούς δικαιω­μά­των και με χρή­ση ανοι­χτών προ­τύ­πων, ακο­λου­θώ­ντας την ευρω­παϊ­κή οδη­γία Inspire και την κεί­με­νη νομο­θε­σία”.

Και βέβαια το πιο σημα­ντι­κό είναι πως ο πολί­της δε θα μένει μόνο στην πλη­ρο­φο­ρία, αλλά θα μπο­ρεί να την αξιο­ποιεί κιό­λας, όπως γίνε­ται με το σύστη­μα TAXISNET του Υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών. “Η εν λόγω υπο­δο­μή θα αξιο­ποι­ή­σει και έργα που υλο­ποι­ή­θη­καν στο παρελ­θόν για τον καπο­δι­στρια­κό δήμο Ηρα­κλεί­ου, επι­και­ρο­ποιώ­ντας τα δεδο­μέ­να και ανα­βαθ­μί­ζο­ντας τις παρε­χό­με­νες υπη­ρε­σί­ες ακό­μη και σε τετάρ­του επι­πέ­δου. Πρα­κτι­κά αυτό σημαί­νει ακό­μη και την παρο­χή βεβαιώ­σε­ων με ψηφια­κή υπο­γρα­φή άμε­σα από τον υπο­λο­γι­στή κάποιου χωρίς καμία γρα­φειο­κρα­τία και χωρίς να χρειά­ζε­ται να προ­σέλ­θει στην υπη­ρε­σία” προ­σθέ­τει ο αντι­δή­μαρ­χος.

Το άνοιγ­μα των δεδο­μέ­νων, όπως ευελ­πι­στούν στην Πολε­ο­δο­μία Ηρα­κλεί­ου, θα συμ­βάλ­λει στη βελ­τί­ω­ση της αξιο­πι­στί­ας αλλά κυρί­ως και στην μεί­ω­ση του κόστους της προ­σφε­ρό­με­νης υπη­ρε­σί­ας αφού θα έχουν πλέ­ον όλοι πρό­σβα­ση σε πλη­ρο­φο­ρί­ες που μέχρι τώρα είναι δύσκο­λο, χρο­νο­βό­ρο και ενδε­χο­μέ­νως κοστο­βό­ρο να απο­κτή­σουν όπως:

→ Όρια οικι­σμών → Οδι­κό δίκτυο → Οριο­θε­τή­σεις αιγια­λού – παρα­λί­ας → Οριο­θε­τή­σεις ρεμά­των  → Τρο­πο­ποι­ή­σεις σχε­δί­ου πόλης → Ρυμο­το­μι­κά σχέ­δια → Εγκε­κρι­μέ­να ΓΠΣ-ΣΧΟΟΑΠ → Ζώνες προ­στα­σί­ας αρχαιο­τή­των → Δασι­κές εκτά­σεις → Ζώνες αντι­κει­με­νι­κών αξιών. Το σύστη­μα θα έχει τη δυνα­τό­τη­τα επέ­κτα­σης για έντα­ξη στην εφαρ­μο­γή και άλλων θεμα­τι­κών ενο­τή­των γεω­χω­ρι­κών δεδο­μέ­νων όπως:

→ Αρχείο Οικο­δο­μι­κών Αδειών

→ Τεχνι­κών Έργων

→ Πρα­σί­νου

→ Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Ετοι­μορ­ρό­πων κατα­σκευών

→ Δημο­τι­κής Περιου­σί­ας

→ Παλιάς Πόλης.

Είναι προ­φα­νές, σύμ­φω­να με τον κ. Ανα­στα­σά­κη, ότι με την υλο­ποί­η­ση του έργου, υπη­ρε­τεί­ται η δια­φά­νεια και η δια­χει­ρι­στι­κή υπευ­θυ­νό­τη­τα του Δήμου  Ηρα­κλεί­ου ενώ επέρ­χε­ται σημα­ντι­κή μεί­ω­ση κόστους από την απο­δο­τι­κό­τε­ρη λει­τουρ­γία του συνό­λου του προ­σφε­ρό­με­νων υπη­ρε­σιών. Κοντός ψαλ­μός αλλη­λού­ια, για να δού­με αν μια υπη­ρε­σία που απο­τε­λού­σε μέχρι πρό­σφα­τα εφιάλ­τη για τον πολί­τη, θα ξεπε­ρά­σει τους σκο­πέ­λους και θα προ­σφέ­ρει χρη­στι­κή πλη­ρο­φο­ρία κατά τα πρό­τυ­πα της Google maps!

ΠΗΓΗ: www.buildnet.gr (σύν­δε­σμος άρθρου)

 

Print Friendly, PDF & Email