Τον Ιούνιο εκδόθηκαν περισσότερες οικοδομικές άδειες αλλά για μικρότερες επιφάνειες

Σύμ­φω­να με τα προ­σω­ρι­νά στοι­χεία της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το μήνα Ιού­νιο 2015 το μέγε­θος της Συνο­λι­κής Οικο­δο­μι­κής Δρα­στη­ριό­τη­τας (Ιδιω­τι­κής-Δημό­σιας) στο σύνο­λο της Χώρας μετρού­με­νο με βάση τις εκδο­θεί­σες οικο­δο­μι­κές άδειες, ανήλ­θε σε 1.380 οικο­δο­μι­κές άδειες, που αντι­στοι­χούν σε 263,0 χιλιά­δες m2 επι­φά­νειας και 1.216,2 χιλιά­δες m3 όγκου, παρου­σί­α­σε δηλα­δή, αύξη­ση κατά 14,7% στον αριθ­μό των οικο­δο­μι­κών αδειών, μεί­ω­ση κατά 9,2% στην επι­φά­νεια και κατά 14,8% στον όγκο, σε σχέ­ση με τον αντί­στοι­χο μήνα του 2014.

Οι εκδο­θεί­σες άδειες Ιδιω­τι­κής Οικο­δο­μι­κής Δρα­στη­ριό­τη­τας, στο σύνο­λο της Χώρας, κατά το μήνα Ιού­νιο 2015 αντι­στοι­χούν σε 260,4 χιλιά­δες m2
επι­φά­νειας και 1.206,7 χιλιά­δες m3  όγκου(1), παρου­σιά­ζο­ντας μεί­ω­ση κατά 9,5% στην επι­φά­νεια και κατά 15,1% στον όγκο, σε σχέ­ση με τον αντί­στοι­χο μήνα του 2014.

Οι εκδο­θεί­σες άδειες Δημό­σιας Οικο­δο­μι­κής Δρα­στη­ριό­τη­τας κατά το μήνα Ιού­νιο 2015, στο σύνο­λο της Χώρας, αντι­στοι­χούν σε 2,6 χιλιά­δες m2 επι­φά­νειας και 9,5 χιλιά­δες m3  όγκου. Το ποσο­στό συμ­με­το­χής της Δημό­σιας Οικο­δο­μι­κής Δρα­στη­ριό­τη­τας στο συνο­λι­κό οικο­δο­μι­κό όγκο, για το μήνα Ιού­νιο 2015, είναι 0,8%.

Κατά την περί­ο­δο των τελευ­ταί­ων δώδε­κα μηνών, δηλα­δή από τον Ιού­λιο 2014 έως το Ιού­νιο 2015, το μέγε­θος της Συνο­λι­κής Οικο­δο­μι­κής Δρα­στη­ριό­τη­τας (Ιδιω­τι­κής-Δημό­σιας) μετρού­με­νο με βάση τις εκδο­θεί­σες οικο­δο­μι­κές άδειες, στο σύνο­λο της Χώρας, ανήλ­θε σε 13.877 οικο­δο­μι­κές άδειες, που αντι­στοι­χούν σε 2.693,0 χιλιά­δες m2 επι­φά­νειας και 11.638,3 χιλιά­δες m3  όγκου. Σε σχέ­ση με την αντί­στοι­χη περί­ο­δο Ιου­λί­ου 2013 — Ιου­νί­ου 2014 παρα­τη­ρή­θη­κε, μεί­ω­ση κατά 6,8% στην επι­φά­νεια και κατά 4,3% στον όγκο.

Κατά την ίδια χρο­νι­κή περί­ο­δο, Ιου­λί­ου 2014 — Ιου­νί­ου 2015, η Ιδιω­τι­κή Οικο­δο­μι­κή Δρα­στη­ριό­τη­τα, εμφα­νί­ζει στο σύνο­λο της Χώρας, μεί­ω­ση κατά 5,0% στην επι­φά­νεια και κατά 2,8% στον όγκο, σε σύγκρι­ση με την αντί­στοι­χη περί­ο­δο Ιου­λί­ου 2013 — Ιου­νί­ου 2014.

Το ποσο­στό συμ­με­το­χής της Δημό­σιας Οικο­δο­μι­κής Δρα­στη­ριό­τη­τας στο συνο­λι­κό οικο­δο­μι­κό όγκο, για την ανω­τέ­ρω περί­ο­δο, είναι 1,9%. Το εξά­μη­νο Ιανουα­ρί­ου — Ιου­νί­ου 2015, η Συνο­λι­κή Οικο­δο­μι­κή Δρα­στη­ριό­τη­τα εμφα­νί­ζει στο σύνο­λο της Χώρας, αύξη­ση κατά 8,2% στην επι­φά­νεια και κατά 8,5% στον όγκο, σε σχέ­ση με το αντί­στοι­χο εξά­μη­νο του έτους 2014.

Αντί­στοι­χα, η Ιδιω­τι­κή Οικο­δο­μι­κή Δρα­στη­ριό­τη­τα, εμφα­νί­ζει στο σύνο­λο της Χώρας, αύξη­ση κατά 7,7% στην επι­φά­νεια και κατά 7,7% στον όγκο, σε σχέ­ση με την αντί­στοι­χη περί­ο­δο Ιανουα­ρί­ου — Ιου­νί­ου 2014.

ΠΗΓΗ: www.buildnet.gr (σύν­δε­σμος άρθρου)

 

Print Friendly, PDF & Email