Συνταγματικός ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα

Νόμι­μες και συνταγ­μα­τι­κές είναι οι ρυθ­μί­σεις του νέου νόμου 4178/2013 για τη νομι­μο­ποί­η­ση των αυθαι­ρέ­των σύμ­φω­να με την Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας.

Σύμ­φω­να με την Ολο­μέ­λεια του ΣτΕ ο νόμος για την αντι­με­τώ­πι­ση της αυθαί­ρε­της δόμη­σης δεν προ­σκρού­ει σε καμία συνταγ­μα­τι­κή διά­τα­ξη.

Οι σύμ­βου­λοι Επι­κρα­τεί­ας υπο­γραμ­μί­ζουν στην από­φα­σή τους ότι από την δέσμη μέτρων που θεσμο­θε­τού­νται προς απο­τρο­πή συνέ­χι­σης της άνο­μης οικο­δο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας για το μέλ­λον, κρί­νε­ται ότι οι σχε­τι­κές ρυθ­μί­σεις του νόμου 4178/2013 που ανα­φέ­ρο­νται στα αυθαί­ρε­τα του παρελ­θό­ντος είναι συνταγ­μα­τι­κά ανε­κτές.

Αντί­θε­τα, η Ολο­μέ­λεια του ΣτΕ έκρι­νε ότι είναι αντί­θε­τη με τις συνταγ­μα­τι­κές δια­τά­ξεις για τη διά­κρι­ση των εξου­σιών (άρθρο 26 του Συντάγ­μα­τος), το δικαί­ω­μα απο­τε­λε­σμα­τι­κής δικα­στι­κής προ­στα­σί­ας (άρθρο 20 του Συντάγ­μα­τος) και την υπο­χρέ­ω­ση συμ­μόρ­φω­ση της Πολι­τεί­ας προς τις δικα­στι­κές απο­φά­σεις (άρθρο 95 του Συντάγ­μα­τος), η ευνοϊ­κή εκεί­νη διά­τα­ξη του άρθρου 23 του νόμου 4178/2013, που προ­βλέ­πει ότι μπο­ρούν να τακτο­ποι­η­θούν (νομι­μο­ποι­η­θούν) τα ακί­νη­τα που έχουν κρι­θεί αυθαί­ρε­τα και κατε­δα­φι­στέα με τελε­σί­δι­κη δικα­στι­κή από­φα­ση.

Όμως, πρέ­πει να σημειω­θεί ότι το μεσο­διά­στη­μα, δηλα­δή, από την ημέ­ρα δια­σκέ­ψε­ως της Ολο­μέ­λειας (Νοέμ­βριος 2014) μέχρι σήμε­ρα που δημο­σιεύ­θη­κε η επί­μα­χη από­φα­ση του ΣτΕ, η επί­μα­χη διά­τα­ξη του άρθρου 23 του νόμου 4178/2013, αντι­κα­τα­στά­θη­κε με νέα, η οποία προ­βλέ­πει ότι παρα­μέ­νουν κατε­δα­φι­στέα τα ακί­νη­τα που κρί­θη­κα αυθαί­ρε­τα με δικα­στι­κή από­φα­ση.

Ακό­μη, η Ολο­μέ­λεια του ΣτΕ δεν δέχθη­κε  τον ισχυ­ρι­σμό ότι ο επί­μα­χος νόμος για την νομι­μο­ποί­η­ση των αυθαι­ρέ­των, προ­σκρού­ει στην Ευρω­παϊ­κή Σύμ­βα­ση Δικαιω­μά­των του Ανθρώ­που (ΕΣΔΑ).

ΠΗΓΗ: newsroom naftemporiki.gr (δεί­τε το άρθρο εδώ)

 

Print Friendly, PDF & Email