Παράταση έναν χρόνο για τακτοποίηση αυθαιρέτων

Παρα­τεί­νε­ται για έναν χρό­νο, μέχρι τις 8 Φεβρουα­ρί­ου 2016, η προ­θε­σμία για την υπο­βο­λή δηλώ­σε­ων τακτο­ποί­η­σης αυθαι­ρέ­των με από­φα­ση που ανα­μέ­νε­ται να υπο­γρά­ψει σήμε­ρα ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος Ενέρ­γειας και Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής Νίκος Ταγα­ράς.

Παράλ­λη­λα δίνε­ται επι­πλέ­ον παρά­τα­ση δύο ετών σε μηχα­νι­κούς και σε ιδιο­κτή­τες για την υπο­βο­λή των σχε­δί­ων που συνο­δεύ­ουν τη δήλω­ση αυθαι­ρέ­του. Η ρύθ­μι­ση αφο­ρά όλες τις κατη­γο­ρί­ες αυθαι­ρέ­των εκτός από τις μικρές αυθαι­ρε­σί­ες που δεν αυξά­νουν τον όγκο και την επι­φά­νεια του κτί­σμα­τος, καθώς γι’ αυτές δεν υπάρ­χουν προ­θε­σμί­ες.
Σύμ­φω­να με τον νόμο 4178/2013, η προ­θε­σμία για την υπο­βο­λή δήλω­σης λήγει στις 8 του προ­σε­χούς Φεβρουα­ρί­ου. Παλαιό­τε­ρη υπουρ­γι­κή από­φα­ση όρι­ζε επί­σης πως τα σχέ­δια και τα έγγρα­φα που υπο­χρε­ω­τι­κά υπο­βάλ­λο­νται για να ολο­κλη­ρω­θεί η δια­δι­κα­σία της «νομι­μο­ποί­η­σης» του αυθαι­ρέ­του θα πρέ­πει να κατα­τε­θούν εντός έξι μηνών από την υπο­βο­λή της δήλω­σης τακτο­ποί­η­σης. Τώρα, με την υπουρ­γι­κή από­φα­ση που υπο­γρά­φε­ται, δίδε­ται η δυνα­τό­τη­τα στον μηχα­νι­κό να ολο­κλη­ρώ­σει την ηλε­κτρο­νι­κή υπο­βο­λή των απα­ραί­τη­των δικαιο­λο­γη­τι­κών μέσα σε δύο χρό­νια από τη (νέα) κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία της τακτο­ποί­η­σης (8.2.2016), δηλα­δή τον Φεβρουά­ριο 2018.
Οι δόσεις
Να σημειω­θεί πως σε όλη την περί­ο­δο της παρά­τα­σης ισχύ­ει η δυνα­τό­τη­τα απο­πλη­ρω­μής του προ­στί­μου σε 60 μηνιαί­ες δόσεις, κάτι που ισχύ­ει και σήμε­ρα για όσους υπο­βάλ­λουν δήλω­ση τακτο­ποί­η­σης. Μιλώ­ντας στο «Εθνος», ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός ΠΕΚΑ επι­σή­μα­νε πως η παρά­τα­ση δίνε­ται με γνώ­μο­να τη δύσκο­λη οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση που όλοι βιώ­νου­με και για να μπο­ρέ­σουν να αντα­πο­κρι­θούν οι πολί­τες και οι μηχα­νι­κοί στις δια­τά­ξεις του νόμου. «Η εξέ­λι­ξη του νόμου 4178 δεί­χνει την ανα­γκαιό­τη­τα της κατα­γρα­φής των αυθαι­ρέ­των αλλά και την απο­δο­χή των ρυθ­μί­σε­ων από τους πολί­τες. Η πρό­σφα­τη κρί­ση του ΣτΕ, το σκε­πτι­κό της οποί­ας ανα­μέ­νου­με, απέ­δει­ξε ότι υπάρ­χει συνταγ­μα­τι­κά ορθός δρό­μος για να επι­λυ­θεί το πρό­βλη­μα των αυθαι­ρέ­των», τόνι­σε ο κ. Ταγα­ράς.

Η ηγε­σία του ΥΠΕΚΑ επι­θυ­μεί να δοθεί το απα­ραί­τη­το διά­στη­μα στους ενδια­φε­ρο­μέ­νους να κατα­γρά­ψουν το αυθαί­ρε­τό τους καθώς μέσα στον Ιανουά­ριο 2015 ξεκι­νά η εφαρ­μο­γή του ηλε­κτρο­νι­κού τρό­που έκδο­σης οικο­δο­μι­κών αδειών, ενώ μέχρι τον προ­σε­χή Μάρ­τιο ανα­μέ­νε­ται και η εφαρ­μο­γή της ηλε­κτρο­νι­κής ταυ­τό­τη­τας για τα υφι­στά­με­να κτί­ρια που θα αφο­ρά και τα αυθαί­ρε­τα, αφού σε αυτά θα εφαρ­μο­στεί κατά προ­τε­ραιό­τη­τα. Σχέ­δια και ηλε­κτρο­νι­κή ταυ­τό­τη­τα θα είναι ανα­γκαία για τις μετα­βι­βά­σεις ακι­νή­των και οι αρμό­διοι του υπουρ­γεί­ου πιστεύ­ουν πως θα χρεια­στεί οπωσ­δή­πο­τε ένα εξά­μη­νο μέχρι να συνη­θί­σει η αγο­ρά τα νέα ηλε­κτρο­νι­κά εργα­λεία.

Το τελευ­ταίο διά­στη­μα, ιδί­ως μετά τη διαρ­ροή της είδη­σης πως το ΣτΕ κρί­νει συνταγ­μα­τι­κό τον νόμο 4178, αυξή­θη­κε σχε­δόν κατά 50% ο ρυθ­μός υπο­βο­λής δηλώ­σε­ων, φθά­νο­ντας τις 500–600 ημε­ρη­σί­ως. Συνο­λι­κά με τους δύο νόμους της τακτο­ποί­η­σης έχουν δηλω­θεί 805682 αυθαί­ρε­τα κτί­σμα­τα ή κτί­σμα­τα με αυθαι­ρε­σία.

Σε περισ­σό­τε­ρες από 490.000 περι­πτώ­σεις έχει κατα­βλη­θεί ήδη το παρά­βο­λο, ενώ 269.036 έχουν ολο­κλη­ρώ­σει την υπα­γω­γή. Από το ηλε­κτρο­νι­κό σύστη­μα έχουν εκδο­θεί 671.720 βεβαιώ­σεις για μετα­βί­βα­ση ακι­νή­των. Συνο­λι­κά από τις δηλώ­σεις αυθαι­ρέ­των προ­κύ­πτει πως το 75% αφο­ρά σε κτί­σμα­τα με οικο­δο­μι­κή άδεια και το 25% σε παντε­λώς αυθαί­ρε­τα, χωρίς καμία άδεια.

ΠΗΓΗ: http://www.michanikos-online.gr/news.php?aID=14168

Print Friendly, PDF & Email