Τακτοποίηση αυθαιρέτων — Εντός του μήνα αναρτώνται οι αεροφωτογραφίες

Τελειώ­νουν τα “ψέμα­τα” και το “κρυ­φτό” με τα αυθαί­ρε­τα. Εντός των ημε­ρών, και εν πάση περι­πτώ­σει μέχρι το τέλος του Νοεμ­βρί­ου, αναρ­τώ­νται οι αερο­φω­το­γρα­φί­ες, οι οποί­ες θα χρη­σι­μο­ποιού­νται ως απο­δει­κτι­κό στοι­χείο για την τακτο­ποί­η­ση των αυθαι­ρέ­των.

Οι αερο­φω­το­γρα­φί­ες θα αναρ­τη­θούν είτε στο ηλε­κτρο­νι­κό σύστη­μα για τα αυθαί­ρε­τα του Τεχνι­κού Επι­με­λη­τη­ρί­ου Ελλά­δας είτε στην ιστο­σε­λί­δα της εται­ρί­ας Εθνι­κό Κτη­μα­το­λό­γιο και Χαρ­το­γρά­φη­ση (ΕΚΧΑ Α.Ε.), πρώ­ην εται­ρία του Κτη­μα­το­λο­γί­ου, και θα απει­κο­νί­ζουν την κατά­στα­ση πριν την 28η Ιου­λί­ου 2011- που θεω­ρεί­ται ως κόκ­κι­νη γραμ­μή για την τακτο­ποί­η­ση των αυθαι­ρέ­των- και την κατά­στα­ση όπως είναι σήμε­ρα.

Οι εν λόγω αερο­φω­το­γρα­φί­ες θα έχουν την ισχύ δημο­σί­ου εγγρά­φου και θα μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν από ιδιο­κτή­τες αυθαι­ρέ­των που δεν δια­θέ­τουν επί­ση­μα έγγρα­φα τα οποία απο­δει­κνύ­ουν την ανέ­γερ­ση του κτί­σμα­τος πριν την 28η Ιου­λί­ου 2011, ώστε να εντα­χθούν στο νόμο 4178/13 για την αντι­με­τώ­πι­ση της αυθαί­ρε­της δόμη­σης και να νομι­μο­ποι­ή­σουν το ακί­νη­τό τους.

ΠΗΓΗ: www.buildnet.gr (σύν­δε­σμος άρθρου), Ελεύ­θε­ρος Τύπος

 

 

Print Friendly, PDF & Email