Ελιγμός στο νόμο για τα αυθαίρετα του Γ. Λιάλιου — kathimerini.gr

Τρο­πο­λο­γία, η οποία θα απα­γο­ρεύ­ει τη νομι­μο­ποί­η­ση αυθαι­ρέ­των για τα οποία έχουν εκδο­θεί αμε­τά­κλη­τες δικα­στι­κές απο­φά­σεις πρό­κει­ται να κατα­θέ­σει στη Βου­λή το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος.

Πρό­κει­ται για έναν ενδια­φέ­ρο­ντα ελιγ­μό, που ανα­κοι­νώ­θη­κε χθες στην Ολο­μέ­λεια του ΣτΕ κατά την εκδί­κα­ση των προ­σφυ­γών ενά­ντια στον ν.4178/13 και έχει ως προ­φα­νή στό­χο να θέσει «εκτός κάδρου» τους δύο από τους τρεις προ­σφεύ­γο­ντες, οι οποί­οι στρέ­φο­νται ενά­ντια στη νομι­μο­ποί­η­ση τέτοιων ακι­νή­των.

Σύμ­φω­να με τα όσα ανέ­φε­ραν χθες ενώ­πιον του ανώ­τα­του ακυ­ρω­τι­κού δικα­στη­ρί­ου οι εκπρό­σω­ποι του υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος, η τρο­πο­λο­γία έχει ήδη κατα­τε­θεί στο Γενι­κό Λογι­στή­ριο του Κρά­τους και πρό­κει­ται σύντο­μα να στα­λεί στη Βου­λή (δεν έχει ακό­μα απο­φα­σι­στεί σε ποιον νόμο θα συμπε­ρι­λη­φθεί). Θα τρο­πο­ποιεί τον ν.4178/13 (άρθρο 23, παρ. 7), απα­γο­ρεύ­ο­ντας εντε­λώς την υπα­γω­γή στις ευνοϊ­κές του ρυθ­μί­σεις κτι­σμά­των που έχουν κρι­θεί αυθαί­ρε­τα με τελε­σί­δι­κη δικα­στι­κή από­φα­ση (σήμε­ρα απα­γο­ρεύ­ε­ται μόνο αν ήταν ημι­τε­λή πριν από τις 28.7.2011, ημε­ρο­μη­νία-σταθ­μό για την έντα­ξη ενός αυθαι­ρέ­του στον νόμο).

Τι θέλει να πετύ­χει με αυτό το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος;

Να ικα­νο­ποι­ή­σει τους δύο από τους τρεις προ­σφεύ­γο­ντες ενά­ντια στον νόμο: την οικο­γέ­νεια της Χαρ. Θεο­δω­ρί­δου, που έχει μια μακρά δικα­στι­κή δια­μά­χη για ένα αυθαί­ρε­το στην Ηγου­με­νί­τσα και τον Γιώρ­γο Σωτη­ρό­που­λο από την Κοριν­θία, που έχει κερ­δί­σει το 2011 υπό­θε­ση στο ΣτΕ (αρ.1174/11), η οποία όμως δεν εφαρ­μό­στη­κε καθώς το αυθαί­ρε­το «νομι­μο­ποι­ή­θη­κε». Παράλ­λη­λα, το υπουρ­γείο υπο­στή­ρι­ξε ότι ο τρί­τος κατά σει­ρά, αλλά βασι­κός προ­σφεύ­γων, Παν. Θεο­δω­ρό­που­λος, δεν έχει έννο­μο συμ­φέ­ρον (δικαί­ω­μα να ασκή­σει προ­σφυ­γή), καθώς δεν στρέ­φε­ται ενά­ντια σ’ ένα συγκε­κρι­μέ­νο κτί­σμα, αλλά επι­κα­λεί­ται την επι­βά­ρυν­ση στο οικι­στι­κό περι­βάλ­λον της περιο­χής όπου δια­μέ­νει, το Μαρού­σι. Ο απώ­τε­ρος στό­χος του υπουρ­γεί­ου φαί­νε­ται να είναι να μη δικα­στεί καθό­λου η υπό­θε­ση: αν το Δικα­στή­ριο απορ­ρί­ψει ως απα­ρά­δε­κτη την προ­σφυ­γή Θεο­δω­ρό­που­λου, τότε αυτή θα συμπα­ρα­σύ­ρει και τις υπό­λοι­πες. Εν τω μετα­ξύ θα ψηφι­στεί η τρο­πο­λο­γία και οι λοι­ποί δύο προ­σφεύ­γο­ντες δεν θα έχουν λόγο να κατα­θέ­σουν νέα προ­σφυ­γή. Αξί­ζει, ωστό­σο, να σημειω­θεί ότι στην από­φα­ση 3341/13 της Ολο­μέ­λειας, με την οποία κρί­θη­κε αντι­συ­νταγ­μα­τι­κός ο 4014/11, το δικα­στή­ριο έκα­νε παρα­δε­κτή την προ­σφυ­γή του κ. Θεο­δω­ρό­που­λου (μειο­ψή­φη­σαν δύο σύμ­βου­λοι, εις εκ των οποί­ων, ο κ. Κ. Κου­σού­λης, σημε­ρι­νός ειση­γη­τής της υπό­θε­σης).

Ενα ζητού­με­νο, πάντως, που προ­κύ­πτει όταν ψηφι­στεί η τρο­πο­λο­γία του ΥΠΕΚΑ είναι πώς θα δια­χω­ρι­στούν ανά­με­σα στις περί­που 400.000 υπο­βλη­θεί­σες δηλώ­σεις αυθαι­ρέ­των τα κτί­ρια που είχαν εις βάρος τους αμε­τά­κλη­τη δικα­στι­κή από­φα­ση. Η ηλε­κτρο­νι­κή εφαρ­μο­γή του ΤΕΕ, μέσω της οποί­ας υπο­βάλ­λο­νται οι δηλώ­σεις, δεν προ­βλέ­πει σήμε­ρα κάποια ειδι­κή κατη­γο­ρία, μέσω της οποί­ας να μπο­ρούν να δια­χω­ρι­στούν αυτό­μα­τα.

Κατά τα λοι­πά οι δύο πλευ­ρές ανέ­πτυ­ξαν ενώ­πιον της Ολο­μέ­λειας, που συνε­δρί­α­σε σε μεί­ζο­να σύν­θε­ση λόγω της σοβα­ρό­τη­τας του θέμα­τος, τα επι­χει­ρή­μα­τά τους. Οι προ­σφεύ­γο­ντες υπο­στή­ρι­ξαν ότι η νομι­μο­ποί­η­ση της αυθαί­ρε­της δόμη­σης νοθεύ­ει τον πολε­ο­δο­μι­κό σχε­δια­σμό και θέτει τους νόμι­μους πολί­τες σε δυσμε­νέ­στε­ρη θέση από τους παρα­νο­μού­ντες. Οι εκπρό­σω­ποι του ΥΠΕΚΑ υπο­στή­ρι­ξαν ότι υπάρ­χει μελέ­τη του ΕΜΠ που δεί­χνει ότι είναι επι­βλα­βής και ασύμ­φο­ρη η μαζι­κή κατε­δά­φι­ση αυθαι­ρέ­των, ότι ο ν.4178/13 διορ­θώ­νει πολ­λές ατέ­λειες του ν.4014/11 και είναι αυστη­ρός απέ­να­ντι στις νέες αυθαι­ρε­σί­ες. Αξιο­ση­μεί­ω­το, πάντως, ήταν ότι ο πρό­ε­δρος του ΣτΕ, Σωτ. Ρίζος, ενο­χλή­θη­κε από ανα­φο­ρά συνη­γό­ρων στο παρά­δειγ­μα της Γερ­μα­νί­ας. «Αυθαί­ρε­τη δόμη­ση δεν υπάρ­χει στα πολι­τι­σμέ­να κρά­τη», παρε­νέ­βη. Η από­φα­ση θα εκδο­θεί σε μερι­κούς μήνες.

ΠΗΓΗ: www.buildnet.gr (σύν­δε­σμος άρθρου)

Print Friendly, PDF & Email