Ν.4178/2013 και απώλεια φακέλου

Για να ελέγ­ξει κανείς τη νομι­μό­τη­τα σε μια υπό­θε­ση υπα­γω­γής απαι­τεί­ται να υπάρ­χει ο φάκελ­λος της πολε­ο­δο­μί­ας, όχι μόνο το στέ­λε­χος της αδεί­ας. Δεν αρκεί να έχου­με τα πρω­τό­τυ­πα σχέ­δια της σει­ράς του ιδιο­κτή­τη.

Αυτό συμ­βαί­νει διό­τι έτσι το ορί­ζει ο Ν.4178/13 στο άρθρο 11 παρ.6γ. Σε περί­πτω­ση που η ΥΔΟΜ βεβαιώ­νει ότι ο φάκελ­λος έχει χαθεί τότε μπο­ρεί (και πρέ­πει) να γίνει ανα­σύ­στα­ση του Φακέλ­λου. Τις λεπτο­μέ­ρειες για την ανα­σύ­στα­ση δίνει ακρι­βώς το εδά­φιο 6γ. Το σημα­ντι­κό όμως είναι ότι αν έχου­με τα πρω­τό­τυ­πα σχέ­δια του ιδιο­κτή­τη (σει­ρά ιδιο­κτή­τη) τότε κάνου­με απλή ανα­σύ­στα­ση, όχι την σύν­θε­τη ανα­σύ­στα­ση του Ν.4178, στην οποία σφρα­γί­ζο­νται από την ΥΔΟΜ με συνο­πτι­κό μακρο­σκο­πι­κό έλεγ­χο τα φέρο­ντα την πρω­τό­τυ­πη σφρα­γί­δα σχέ­δια και θεω­ρού­νται αντί­γρα­φα αυτών για να λάβει πλέ­ον ο ιδιο­κτή­της.
Στην λίγο πιο σύν­θε­τη περί­πτω­ση της ανα­σύ­στα­σης χωρίς καθό­λου σχέ­δια (αυτήν εννο­εί ο νόμος 4178) υπο­βάλ­λο­νται τοπο­γρα­φι­κό, Δ. Κάλυ­ψης ( ή αντί αυτού το αντί­στοι­χο για ΓΟΚ 73 Διά­γραμ­μα με τον υπο­λο­γι­σμό της εκμε­τάλ­λευ­σης βάσει του Σ.Δ. και του Συντε­λε­στή Καλυ­πτό­με­νης Επι­φά­νειας) κατό­ψεις, και περι­γρά­φε­ται ακρι­βώς ο Φάκελ­λος που έχει απο­λε­σθεί.
Δεν πρέ­πει στην ανα­σύ­στα­ση να περι­λά­βου­με σημε­ρι­νά αυθαί­ρε­τα, αυτό μας ξεκα­θά­ρι­σαν αρμό­διοι ΓΟΚ στις ΥΔΟΜ, καθώς τέτοια ένδει­ξη δεν συνι­στά ανα­σύ­στα­ση, αλλά είναι αντι­κεί­με­νο του 4178 και στη συνέ­χεια του επερ­χό­με­νου νόμου για την Ηλε­κτρο­νι­κή Ταυ­τό­τη­τα Κτη­ρί­ων.

 

ΠΗΓΗ: www.buildnet.gr (σύν­δε­σμος άρθρου)

Print Friendly, PDF & Email