N.4178/13: αυτός ο νόμος θα είναι ο τελευταίος για τα αυθαίρετα…

Σημα­ντι­κές οι θέσεις του Νίκου Ταγα­ρά για τον Ν.4178/13: δεί­τε τις θέσεις του ΥΠΕΚΑ δια στό­μα­τος του ανα­πλη­ρω­τή Υπουρ­γού για τα φλέ­γο­ντα θέμα­τα της ευστά­θειας του νόμου, αλλά και της ΚΥΑ για την έκπτω­ση 50% στα πρό­στι­μα για ενερ­γεια­κή και στα­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση.

Νέο νομο­θε­τι­κό πλαί­σιο για αυθαί­ρε­τους οικι­σμούς και περιο­χές με γκρί­ζο πολε­ο­δο­μι­κό καθε­στώς ετοι­μά­ζει από τον Σεπτέμ­βριο το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος, ολο­κλη­ρώ­νο­ντας, σύμ­φω­να με το protothema.gr,  τον μεγά­λο κύκλο των θεσμι­κών παρεμ­βά­σε­ων που άνοι­ξε με τις νομο­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες για τα δάση και τους οικο­δο­μι­κούς συνε­ται­ρι­σμούς.

Οπως απο­κα­λύ­πτει σε συνέ­ντευ­ξή του στο “business stories” ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος Νίκος Ταγα­ράς λίγες ώρες μετά την ψήφι­ση του δασι­κού νομο­σχε­δί­ου, στό­χος είναι να δοθούν λύσεις σε προ­βλή­μα­τα του κόσμου ακό­μη και αν πρό­κει­ται για αυθαί­ρε­τους οικι­σμούς εντός της Αττι­κής. Ως βασι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση θέτει τη δια­κομ­μα­τι­κή συναί­νε­ση στη Βου­λή, καθώς πολ­λοί από τους οικι­σμούς αυτούς έχουν δια­μορ­φώ­σει μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που δεν μπο­ρεί να αγνοη­θεί από τα κόμ­μα­τα. «Είναι περι­πτώ­σεις που θα χαρα­κτή­ρι­ζα κάπως ερμα­φρό­δι­τες και δεν επι­λύ­ο­νται με το υπάρ­χον θεσμι­κό πλαί­σιο, για τις οποί­ες όμως πρέ­πει να στα­μα­τή­σου­με να κλεί­νου­με τα μάτια και να τις αφή­νου­με σε θολό τοπίο», τονί­ζει ο κ. Ταγα­ράς. Παρα­δέ­χε­ται ότι η τρο­πο­λο­γία με την οποία αλλά­ζει ο μεταλ­λευ­τι­κός κώδι­κας ‑και σφυ­ρο­κο­πή­θη­κε τις προη­γού­με­νες μέρες στη Βου­λή από την αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση- ευνο­εί την Ελλη­νι­κός Χρυ­σός, αλλά αφο­ρά και όλες τις επεν­δύ­σεις ορυ­κτού πλού­του που σχε­διά­ζο­νται.

Για τον Ν.4178/13

Σε ό,τι αφο­ρά τον νόμο για τα αυθαί­ρε­τα, υπο­στη­ρί­ζει ότι θα είναι ο τελευ­ταί­ος και ανα­φέ­ρε­ται στη λει­τουρ­γία μιας ενιαί­ας ηλε­κτρο­νι­κής βάσης δεδο­μέ­νων από το ΥΠΕΚΑ η οποία θα παρα­κο­λου­θεί και θα ελέγ­χει τη δόμη­ση σε όλη την Ελλά­δα (βλέ­πε επερ­χό­με­νη ταυ­τό­τη­τα κτι­ρί­ου) με στό­χο να απο­τρέ­ψει τη δημιουρ­γία νέας γενιάς αυθαί­ρε­των κτι­σμά­των. Επί­σης, εντός των ημε­ρών ανα­μέ­νε­ται να υπο­γρα­φεί η Κοι­νή Υπουρ­γι­κή Από­φα­ση από το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών με την οποία θα δίνε­ται έκπτω­ση 50% στα πρό­στι­μα για τα αυθαί­ρε­τα σε όσους προ­χω­ρή­σουν σε ενερ­γεια­κή ανα­βάθ­μι­ση και παρεμ­βά­σεις στη στα­τι­κή επάρ­κεια των κτι­ρί­ων.

Ερ.:Υπάρ­χει η εντύ­πω­ση ότι άλλο νομο­σχέ­διο κατα­θέ­σα­τε για τα δάση στη Βου­λή και άλλο θεσμο­θε­τή­σα­τε — και ανα­φε­ρό­μα­στε στις νομο­τε­χνι­κές βελ­τιώ­σεις που έγι­ναν, αλλά και στις 18 τρο­πο­λο­γί­ες που ψηφί­στη­καν. Ποιες είναι κατά τη γνώ­μη σας οι σημα­ντι­κό­τε­ρες αλλα­γές που φέρα­τε στον νόμο;

Κάνα­με μια συντο­νι­σμέ­νη δου­λειά, συζη­τή­σα­με με φορείς και πολί­τες από όλη την Ελλά­δα και συμπλη­ρώ­σα­με τον νόμο με προ­τά­σεις και παρα­τη­ρή­σεις από όλες τις παρα­τά­ξεις του Κοι­νο­βου­λί­ου, με στό­χο να δώσου­με λύσεις σε θέμα­τα που ταλαι­πω­ρού­σαν για δεκα­ε­τί­ες τον κόσμο και απο­τε­λού­σαν μεγά­λες εκκρε­μό­τη­τες. Χαρα­κτη­ρι­στι­κή περί­πτω­ση απο­τε­λούν οι οικο­δο­μι­κοί συνε­ται­ρι­σμοί. Με τα μέτρα που πήρα­με επι­λύ­ο­νται προ­βλή­μα­τα 40 ετών που αφο­ρούν σε 600.000 ιδιώ­τες, τονώ­νο­ντας παράλ­λη­λα τους μικρούς και εγκα­τα­λειμ­μέ­νους οικι­σμούς σε όλη τη χώρα. Θέλα­με επί­σης από την αρχή εκεί όπου μπο­ρεί να ασκη­θεί δρα­στη­ριό­τη­τα να δημιουρ­γη­θεί ένα πλαί­σιο καθα­ρό. Δια­φω­νί­ες υπήρ­ξαν, όμως πιστεύ­ου­με ότι ‑χωρίς να έχου­με λύσει όλα τα προ­βλή­μα­τα- βάλα­με ένα σημα­ντι­κό λιθα­ρά­κι. Κατα­γρά­ψα­με σε ένα ενιαίο κεί­με­νο όλα τα διά­σπαρ­τα νομο­θε­τή­μα­τα για τις επεμ­βά­σεις στα δάση και ορί­σα­με με σαφή­νεια τι επι­τρέ­πε­ται και τι όχι. Για παρά­δειγ­μα, δώσα­με για πρώ­τη φορά τη δυνα­τό­τη­τα δημιουρ­γί­ας σύν­θε­των του­ρι­στι­κών κατα­λυ­μά­των σε ιδιω­τι­κές δασι­κές εκτά­σεις με όρους δόμη­σης που τους επι­τρέ­πουν να χτί­ζουν στο μισό της εκμε­τάλ­λευ­σης που προ­βλε­πό­ταν μέχρι σήμε­ρα για ξενο­δο­χεια­κές και του­ρι­στι­κές εγκα­τα­στά­σεις. Επι­πλέ­ον, για πρώ­τη φορά μπαί­νει η υπο­χρέ­ω­ση για κάθε επέμ­βα­ση σε δάση να υπάρ­χει του­λά­χι­στον ίσης παρέμ­βα­σης δάσω­ση της περιο­χής από ιδιώ­τες. Ταυ­τό­χρο­να βελ­τιώ­σα­με σε πολ­λά σημεία τον νόμο κατό­πιν συζη­τή­σε­ων με βου­λευ­τές στο Κοι­νο­βού­λιο. Για παρά­δειγ­μα, επι­τρέ­που­με εκτά­σεις που ήταν αγρο­τι­κές και στην πορεία δασώ­θη­καν να μπο­ρούν να ξανα­γί­νουν απο­κλει­στι­κά αγρο­τι­κές, απα­γο­ρεύ­ο­ντας κάθε άλλη χρή­ση. Παράλ­λη­λα υπάρ­χει πρό­νοια για τα εγκα­τα­λειμ­μέ­να κτί­σμα­τα μέσα σε δάση και δασι­κές εκτά­σεις που στα­μά­τη­σαν να εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται ιδιώ­τες ή το ίδιο το κρά­τος. Σε αυτές τις περι­πτώ­σεις δίνου­με προ­τε­ραιό­τη­τα αξιο­ποί­η­σης των ακι­νή­των αυτών από ΟΤΑ και Νομι­κά Πρό­σω­πα Δημο­σί­ου Δικαί­ου χωρίς αντάλ­λαγ­μα, αλλά και σε ιδιώ­τες εφό­σον οι πρώ­τοι δεν το επι­θυ­μούν ένα­ντι τιμή­μα­τος. Στό­χος μας είναι να ανα­πτύ­ξου­με επι­χει­ρη­μα­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες που συνά­δουν με τις χρή­σεις σε αυτές τις περιο­χές και να δημιουρ­γή­σου­με νέες θέσεις εργα­σί­ας.

Ερ.:Υπάρ­χει όμως και η τρο­πο­λο­γία που περά­σα­τε για τις μεταλ­λευ­τι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες και την οποία η αξιω­μα­τι­κή αντι­πο­λί­τευ­ση χαρα­κτή­ρι­σε «φωτο­γρα­φι­κή» για την Ελλη­νι­κός Χρυ­σός, ζητώ­ντας ονο­μα­στι­κή ψηφο­φο­ρία.

Υπάρ­χει η πολε­ο­δο­μι­κή νομο­θε­σία με κανό­νες και πλαί­σιο για το τι χτί­ζε­ται και πού στην εκτός σχε­δί­ου δόμη­ση και υπάρ­χει και ένας απαρ­χαιω­μέ­νος μεταλ­λευ­τι­κός κώδι­κας, στον οποίο υπάρ­χει ένα νομι­κό κενό πολε­ο­δο­μι­κού χαρα­κτή­ρα. Οι όποιες παρεμ­βά­σεις έγι­ναν στον νόμο δεν αφο­ρούν τη χωρο­θέ­τη­ση του έργου ή την έγκρι­ση αδειών που έχουν ήδη ληφθεί για την επέν­δυ­ση, αλλά θέμα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις που απαι­τού­νται για την έκδο­ση αδειών δόμη­σης για τα κτί­σμα­τα που προ­βλέ­πει το έργο. Η τρο­πο­λο­γία δεν αφο­ρά μόνο τις επεμ­βά­σεις στις Σκου­ριές, αλλά μέσα από την τρο­πο­ποί­η­ση του μεταλ­λευ­τι­κού κώδι­κα καλύ­πτει και κάθε άλλη δρα­στη­ριό­τη­τα που συν­δέ­ε­ται με την εκμε­τάλ­λευ­ση του ορυ­κτού πλού­του της χώρας.

Ερ.:Δηλώ­σα­τε τις προη­γού­με­νες μέρες στη Βου­λή ότι σύντο­μα θα ανοί­ξει ένας νέος κύκλος νομο­θε­τι­κών παρεμ­βά­σε­ων σε θέμα­τα πολε­ο­δο­μι­κά, χωρο­τα­ξι­κά και δασι­κά. Τι εννο­εί­τε;

Μέσα από τη συζή­τη­ση που ξεκι­νή­σα­με με όλους τους φορείς στο πλαί­σιο του νομο­σχε­δί­ου για τα δάση και τους οικο­δο­μι­κούς συνε­ται­ρι­σμούς βγή­καν στην επι­φά­νεια πολύ περισ­σό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα από αυτά που γνω­ρί­ζα­με ή φαντα­ζό­μα­σταν ότι υπάρ­χουν και αντι­με­τω­πί­ζει σήμε­ρα ο κόσμος. Σε αρκε­τές περι­πτώ­σεις έχει δια­μορ­φω­θεί μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα χωρίς νόμι­μο τρό­πο. Κάποιους οικι­σμούς στην Αττι­κή, που ενδε­χο­μέ­νως να έχουν αυθαί­ρε­τα, πρέ­πει να δού­με πώς θα τους αντι­με­τω­πί­σου­με. Είναι περι­πτώ­σεις που θα χαρα­κτή­ρι­ζα κάπως ερμα­φρό­δι­τες, οι οποί­ες δεν επι­λύ­ο­νται με το υπάρ­χον θεσμι­κό πλαί­σιο, θα πρέ­πει όμως να στα­μα­τή­σου­με να κλεί­νου­με τα μάτια και να τις αφή­νου­με σε θολό τοπίο. Στο πλαί­σιο αυτό θα υπάρ­ξει μια νομο­θε­τι­κή παρέμ­βα­ση από τον Σεπτέμ­βριο με δια­πα­ρα­τα­ξια­κή συνερ­γα­σία, που θα μπο­ρέ­σει να απο­τυ­πώ­σει το μέγε­θος αυτών των προ­βλη­μά­των και όπου απαι­τεί­ται να δώσει λύσεις.

Ερ.:Υπήρ­ξαν παρεμ­βά­σεις από την πλευ­ρά της τρόι­κας στο νομο­σχέ­διο για τα δάση που ανα­γκα­στή­κα­τε να εισα­κού­σε­τε; Αλη­θεύ­ει ότι οι δανει­στές μας πίε­ζαν για αλλα­γή του ορι­σμού του δάσους;

Η τρόι­κα ήθε­λε εξαρ­χής ένα ξεκά­θα­ρο πλαί­σιο για τις επι­τρε­πό­με­νες επεμ­βά­σεις μέσα σε δάση, το οποίο μέχρι σήμε­ρα ήταν αρκε­τά θολό και που με τον υφι­στά­με­νο νόμο δεν το ξεκα­θα­ρί­ζου­με από­λυ­τα για­τί υπάρ­χουν συνταγ­μα­τι­κά κωλύ­μα­τα αλλά και το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας. Πράγ­μα­τι ζητού­σαν αλλα­γή στον ορι­σμό του δάσους, όμως αυτό δεν μπο­ρεί να γίνει χωρίς συνταγ­μα­τι­κή ανα­θε­ώ­ρη­ση.

Ερ.:Πρό­σφα­τα το ΣτΕ απέρ­ρι­ψε την αίτη­ση ανα­στο­λής που είχε κατα­τε­θεί ενα­ντί­ον του νόμου για τη νομι­μο­ποί­η­ση των αυθαι­ρέ­των με ένα σκε­πτι­κό αρκε­τά ευνοϊ­κό σε σχέ­ση με την προη­γού­με­νη ακυ­ρω­τι­κή από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας. Ωστό­σο ένα μέτρο το οποίο έχει προ­βλε­φθεί στον ισχύ­ο­ντα νόμο και θα ανα­θέρ­μα­νε την αγο­ρά, όπως είναι η έκπτω­ση 50% των προ­στί­μων για όσους προ­χω­ρή­σουν σε ενερ­γεια­κή ανα­βάθ­μι­ση κτι­ρί­ων και παρεμ­βά­σεις στα­τι­κής επάρ­κειας, σέρ­νε­ται επί μήνες…

Από πλευ­ράς μας έχου­με υπο­γρά­ψει τη σχε­τι­κή υπουρ­γι­κή από­φα­ση και απο­μέ­νει η έγκρι­ση από το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών, η οποία πιστεύ­ου­με ότι θα δοθεί εντός των επό­με­νων εβδο­μά­δων. Είναι ένα μέτρο που για μας έχει ιδιαί­τε­ρη αξία, καθώς ενι­σχύ­ει το περι­βαλ­λο­ντι­κό ισο­ζύ­γιο που λέμε από την αρχή ότι λαμ­βά­νει υπό­ψη του ο νέος νόμος και συγ­χρό­νως παρέ­χει μεγα­λύ­τε­ρη ασφά­λεια στη χρή­ση των κτι­ρί­ων. Οταν λέμε ότι αυτός ο νόμος είναι ο τελευ­ταί­ος για τη νομι­μο­ποί­η­ση αυθαι­ρέ­των το εννο­ού­με και το υπουρ­γείο κινεί­ται με εντα­τι­κούς ρυθ­μούς στην αξιο­ποί­η­ση όλων των σύγ­χρο­νων τεχνο­λο­γιών που θα του επι­τρέ­ψουν να ελέγ­ξει με κατάλ­λη­λα εργα­λεία και ψηφια­κό τρό­πο τη δόμη­ση, εμπο­δί­ζο­ντας τα αυθαί­ρε­τα εν τη γενέ­σει τους. Πολύ σύντο­μα το ΥΠΕΚΑ θα έχει ανα­πτύ­ξει μια κεντρι­κή βάση δεδο­μέ­νων που θα δια­χει­ρί­ζε­ται πλή­ρως και στην οποία θα περι­λαμ­βά­νο­νται στοι­χεία για όλα τα αυθαί­ρε­τα της χώρας (με βάση τα στοι­χεία του Ιου­νί­ου είχαν κατα­γρα­φεί στο σύστη­μα 41 εκα­τομ­μύ­ρια τ.μ. αυθαι­ρέ­των), η ηλε­κτρο­νι­κή έκδο­ση των οικο­δο­μι­κών αδειών που θα μπει σε πλή­ρη λει­τουρ­γία προς τα τέλη του χρό­νιου, οι ελεγ­κτές δόμη­σης, η ηλε­κτρο­νι­κή ταυ­τό­τη­τα του κτι­ρί­ου κ.ά.

(από συνε­ντευ­ξη στην Μ.Τζάννε — protothema.gr)

πηγή: www.buildnet.gr (δεί­τε το άρθρο εδώ)

 

Print Friendly, PDF & Email