Ξεκαθαρίζει η ιδιοκτησία για τα οικόπεδα «εξ αδιαιρέτου»

Πάνω από 120.000 συνι­διο­κτή­τες ακι­νή­των σε όλη τη χώρα που έχουν χτί­σει σε εκτός σχε­δί­ου περιο­χές σε εξ αδιαι­ρέ­του οικό­πε­δα (γήπε­δα) μπο­ρούν πλέ­ον να απο­κτή­σουν από­λυ­τη κυριό­τη­τα του κτί­σμα­τος που τους αντι­στοι­χεί και να προσ­διο­ρί­σουν επα­κρι­βώς την περιου­σία τους μέσω της σύστα­σης κάθε­της ιδιο­κτη­σί­ας. Η ρύθ­μι­ση αφο­ρά όλες τις κατα­σκευ­ές, είτε είναι νόμι­μες είτε αυθαί­ρε­τες.Αυτή η μορ­φή σύστα­σης διη­ρη­μέ­νης ιδιο­κτη­σί­ας δεν επι­τρε­πό­ταν τα τελευ­ταία 21 χρό­νια — με νόμο του 1992. Εντού­τοις εφαρ­μο­ζό­ταν χωρίς καμία νομι­κή κάλυ­ψη — χωρίς δηλα­δή να γίνε­ται κάθε­τη σύστα­ση — σε πολ­λές περιο­χές, ιδί­ως παρα­λια­κές, όπου σε ένα μικρό αγρο­τε­μά­χιο έχτι­ζαν πολ­λοί ιδιο­κτή­τες δια­φο­ρε­τι­κά σπί­τια, με συνέ­πεια να υπάρ­χουν πολύ μεγά­λα προ­βλή­μα­τα στις δικαιο­πρα­ξί­ες — κατά βάση στις μετα­βι­βά­σεις.
Επί της ουσί­ας, όπως εξη­γούν πηγές του υπουρ­γεί­ου Περι­βάλ­λο­ντος, τόσα χρό­νια απα­γο­ρευό­ταν η σύστα­ση κάθε­της ιδιο­κτη­σί­ας για να μη δημιουρ­γη­θούν ψευ­το­οι­κι­σμοί χωρίς βασι­κές υπο­δο­μές. Η πραγ­μα­τι­κό­τη­τα όμως απο­δεί­χθη­κε δια­φο­ρε­τι­κή με εκα­το­ντά­δες τέτοιους οικι­σμούς να ξεφυ­τρώ­νουν σαν μανι­τά­ρια — όπως για παρά­δειγ­μα στη Λού­τσα, στον Ωρω­πό, στο Δήλε­σι και στο Χαλ­κού­τσι.
Ετσι, τώρα γίνε­ται προ­σπά­θεια να αντι­με­τω­πι­στεί εκ νέου η κατά­στα­ση. Ο νόμος για τα αυθαί­ρε­τα ακου­μπά­ει το θέμα. Βάζει όμως μία προ­ϋ­πό­θε­ση: για να ισχύ­σει το μέτρο πρέ­πει να υφί­στα­νται κτί­σμα­τα τα οποία έχουν ανε­γερ­θεί έως τις 28 Ιου­λί­ου 2011 — ημέ­ρα εφαρ­μο­γής του νέου νόμου.
«Κάνα­με ένα σημα­ντι­κό βήμα στην επί­λυ­ση του προ­βλή­μα­τος των αυθαι­ρέ­των σε εξ αδιαι­ρέ­του οικό­πε­δα. Υπό προ­ϋ­πο­θέ­σεις — που προ­βλέ­που­με στον νόμο — χιλιά­δες ιδιο­κτή­τες μπο­ρούν πλέ­ον να δηλώ­σουν το αυθαί­ρε­τό τους και να το αξιο­ποι­ή­σουν», επι­ση­μαί­νει στα «ΝΕΑ» ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος Σταύ­ρος Καλα­φά­της. « Ο Ιού­λιος του 2011 είναι ορι­στι­κή “κόκ­κι­νη γραμ­μή”. Η Πολι­τεία έχει πλέ­ον τη βού­λη­ση και τα εργα­λεία — αερο­φω­το­γρα­φί­ες, ηλε­κτρο­νι­κή ταυ­τό­τη­τα κτι­ρί­ου, βεβαιώ­σεις μηχα­νι­κών — να στα­μα­τή­σει την αυθαί­ρε­τη δόμη­ση».
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. Επι­πλέ­ον, όπως ανα­φέ­ρουν από το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος, θα ακο­λου­θή­σει Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα — σε συνερ­γα­σία με το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας — το οποίο θα ρυθ­μί­ζει κάτω από ποιες προ­ϋ­πο­θέ­σεις μπο­ρεί να γίνει διά­σπα­ση όγκων των κτι­ρί­ων στην εκτός σχε­δί­ου δόμη­ση για αρχι­τε­κτο­νι­κούς λόγους και θα καθο­ρί­ζει το ανά­λο­γο θεσμι­κό πλαί­σιο για τη σύστα­ση της κάθε­της ιδιο­κτη­σί­ας.
Οπως εξη­γεί ο αντι­πρό­ε­δρος του Συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών Γιώρ­γος Ρού­σκας, η σύστα­ση κάθε­της ιδιο­κτη­σί­ας — πολ­λά αυτο­τε­λή κτί­σμα­τα σε ένα αδιαί­ρε­το και κοι­νό οικό­πε­δο — απα­γο­ρεύ­θη­κε με νόμο από το 1992. Πριν από το ’92 επι­τρε­πό­ταν υπό όρους: για παρά­δειγ­μα μπο­ρού­σε να γίνει μόνο σε αγρο­τε­μά­χια έξι στρεμ­μά­των.
«Με τη νέα ρύθ­μι­ση, κάθε συνι­διο­κτή­της μπο­ρεί να απο­κτή­σει πλή­ρως την κυριό­τη­τα του κτί­σμα­τος που χρη­σι­μο­ποιεί», συμπλη­ρώ­νει ο αντι­πρό­ε­δρος του Συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κού Συλ­λό­γου Αθη­νών. «Μπο­ρούν πλέ­ον να γίνουν τόσες κάθε­τες συστά­σεις όσα είναι και τα κτί­σμα­τα στο αδιαί­ρε­το και κοι­νό οικό­πε­δο».

Τι ισχύ­ει από εδώ και πέρα. Ειδι­κό­τε­ρα, όπως προ­βλέ­πε­ται στο άρθρο 5 του νόμου Καλα­φά­τη «(…) την υπα­γω­γή στις δια­τά­ξεις του παρό­ντος μπο­ρεί να ζητή­σει και ένας εκ των συνι­διο­κτη­τών για τα αυθαί­ρε­τα κτί­σμα­τα που έχει ανε­γεί­ρει, εφό­σον μαζί με τα άλλα δικαιο­λο­γη­τι­κά υπο­βάλ­λει και συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κό προ­σύμ­φω­νο συστά­σε­ως διη­ρη­μέ­νων ιδιο­κτη­σιών (…)».

Επι­πλέ­ον, στο ίδιο άρθρο ανα­φέ­ρε­ται ότι «συνι­διο­κτή­τες του­λά­χι­στον κατά 65% του οικο­πέ­δου, επί του οποί­ου έχουν ανε­γερ­θεί αυτο­τε­λή οικο­δο­μή­μα­τα, δύνα­νται να ζητή­σουν με αγω­γή τη σύστα­ση διη­ρη­μέ­νων ιδιο­κτη­σιών».

Τι αλλά­ζει
Σε ένα αδιαί­ρε­το αγρο­τε­μά­χιο (εκτός σχε­δί­ου περιο­χή) τρεις συνι­διο­κτή­τες ανε­γεί­ρουν τρεις κατοι­κί­ες. Μέχρι τώρα, κανέ­νας από αυτούς δεν «ορί­ζει», δεν έχει δηλα­δή την κυριό­τη­τα στο κτί­σμα που έχτι­σε ή αγό­ρα­σε και χρη­σι­μο­ποιεί. Στα χαρ­τιά όλοι είναι συνι­διο­κτή­τες – και στα τρία κτί­σμα­τα – από 1/3 ο καθέ­νας. Τώρα ανοί­γει ο δρό­μος ώστε ο κάθε ιδιο­κτή­της να μπο­ρεί να απο­κτή­σει την από­λυ­τη κυριό­τη­τα – απο­κλει­στι­κή χρή­ση – του κτί­σμα­τος που του ανα­λο­γεί. Και αυτό γίνε­ται μέσω της σύστα­σης κάθε­της ιδιο­κτη­σί­ας που προ­βλέ­πε­ται μέσα από τον νέο νόμο για τα αυθαί­ρε­τα.

Print Friendly, PDF & Email