Ν.4178/13: Υπαγωγή και για αυθαιρεσίες στο κεντρικό κλιμακοστάσιο.

Πώς αντι­με­τω­πί­ζε­ται πλέ­ον η περί­πτω­ση που σε απο­πε­ρα­τω­μέ­νη οικο­δο­μή έχουν δια­πι­στω­θεί σφάλ­μα­τα στο κεντρι­κό κλι­μα­κο­στά­σιο; Πρέ­πει να υπα­χθούν αυτές οι περι­πτώ­σεις στο νέο Νόμο των αυθαι­ρέ­των και αν όχι τι μπο­ρεί να συμ­βεί;

Ας υπο­θέ­σου­με ότι σε ένα κλι­μα­κο­στά­σιο κεντρι­κό μιας πολυ­κα­τοι­κί­ας δεν έχει τηρη­θεί πλή­ρως η εγκε­κρι­μέ­νη μελέ­τη. Ας κάνου­με την υπό­θε­ση εργα­σί­ας ότι μετρού­με το κλι­μα­κο­στά­σιο και δεν βρί­σκου­με σωστό ούτε το φανά­ρι, αλλά και το πλά­τος της βαθ­μί­δας αντί 1.20μ το μετρού­με κατά μέσο όρο 117 εκα­το­στά. Εννο­εί­ται ότι έχου­με προ­σθέ­σει στο άνοιγ­μα τα των επι­χρι­σμά­των. Μετρά­με τού­βλο με τού­βλο, όπως έλε­γε το ΠΔ795Δ/93.

Την περί­πτω­ση αυτή πρέ­πει να την υπα­γά­γου­με στον Ν.4178/13.

Πρό­κει­ται για σφάλ­μα επί του Κτι­ριο­δο­μι­κού Κανο­νι­σμού.
Αυτό προ­κύ­πτει από το Αρθρο 9Γ, Κατη­γο­ρία 3ιζ: Αυθαί­ρε­τες μικρές υπερβάσεις/Παραβάσεις του Κτι­ριο­δο­μι­κού Κανο­μι­σμού, στην σελί­δα 2718 του ΦΕΚ174Α.
Η δια­πί­στω­ση κάποιας τέτοιας περί­πτω­σης πρέ­πει να οδη­γή­σει σε υπα­γω­γή και μελέ­τη συνο­λι­κά όλου του θέμα­τος. Ακό­μη και κατά την περί­πτω­ση που το κλι­μα­κο­στά­σιο δεν έχει “δώσει” μέτρα σε δια­κε­κρι­μέ­νες ιδιο­κτη­σί­ες, αλλά έχει ατέ­λειες, μπο­ρεί να απο­τε­λέ­σει αφορ­μή ατυ­χη­μά­των, καθώς είναι και έξο­δος δια­φυ­γής κατά τον Κανο­νι­σμό Πυρο­προ­στα­σί­ας και πρέ­πει να έχει τις προ­δια­γρα­φεί­σες δια­στά­σεις της εγκε­κρι­μέ­νης μελέ­της. Το ζήτη­μα είναι καθα­ρά νομι­κό.
Ορθώς οι περι­πτώ­σεις αυτές έχουν περι­λη­φθεί στο νέο Νόμο με σαφέ­στε­ρη δια­τύ­πω­ση. Κάτι τέτοιο δεν προ­έ­βλε­πε με σαφή­νεια ο Ν.4014/11.

Πηγή: www.buildnet.gr

Print Friendly, PDF & Email