Καθορισμός ποσοστού ανταπόδοσης για την λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων νόμου (Τ.Ε.Ε.)

Πατή­στε εδώ για να διαβάσετε/κατεβάσετε το ΦΕΚ 2244Β/10–9‑2013 σχε­τικά με τον καθο­ρι­σμό ποσο­στού αντα­πό­δο­σης για την λει­τουρ­γία και δια­χεί­ρι­ση του πλη­ρο­φο­ρια­κού συστή­μα­τος δηλώ­σε­ων νόμου «Αντι­με­τώ­πι­ση της Αυθαί­ρε­της Δόμη­σης − Περι­βαλ­λο­ντι­κό Ισο­ζύ­γιο και άλλες δια­τά­ξεις».

Print Friendly, PDF & Email