Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013

Πατή­στε εδώ για να διαβάσετε/κατεβάσετε το ΦΕΚ 2184Β / 5–9‑2013 σχε­τι­κά με τη δια­δι­κα­σία ηλε­κτρο­νι­κής υπο­βο­λής των απα­ραί­τη­των δικαιο­λο­γη­τι­κών για την υπα­γω­γή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013.

Print Friendly, PDF & Email