Αυθαίρετα: Το πλήρες σχέδιο του νέου νόμου

Ένα… ελκυ­στι­κό νομο­θέ­τη­μα, με στό­χο να αυξη­θεί το ποσο­στό των πολι­τών που θα νομι­μο­ποι­ή­σουν τα αυθαί­ρε­τά τους, εκπό­νη­σε το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος, Ενέρ­γειας και Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής (ΥΠΕΚΑ). Το σχέ­διο νόμου που παρου­σί­α­σε σήμε­ρα σε δημο­σιο­γρά­φους ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος κ. Στ. Καλα­φά­της, περι­λαμ­βά­νει διευ­κο­λύν­σεις και εκπτώ­σεις στην απο­πλη­ρω­μή των προ­στί­μων. Ειδι­κό­τε­ρα, όποιος υπα­χθεί (ημέ­ρα υπα­γω­γής νοεί­ται η ημε­ρο­μη­νία κατα­βο­λής του σχε­τι­κού παρα­βό­λου) στον νέο νόμο:
— το πρώ­το εξά­μη­νο από τη δημο­σί­ευ­ση του νόμου, το πρό­στι­μο κατα­βάλ­λε­ται εντός προ­θε­σμί­ας 102 μηνών (ή 17 εξα­μή­νων).
— το δεύ­τε­ρο εξά­μη­νο από τη δημο­σί­ευ­ση του νόμου, το πρό­στι­μο θα πρέ­πει να κατα­βλη­θεί εντός 84 μηνών (ή 14 εξα­μή­νων).
— το τρί­το εξά­μη­νο από τη δημο­σί­ευ­ση του νόμου το πρό­στι­μο κατα­βάλ­λε­ται εντός 60 μηνών (ή 10 εξα­μή­νων).

Σε κάθε περί­πτω­ση η ελά­χι­στη μηνιαία δόση ορί­ζε­ται στα 50 ευρώ και η ελά­χι­στη εξα­μη­νιαία στα 300 ευρώ. Σε περί­πτω­ση εφά­παξ κατα­βο­λής, μέσα στο πρώ­το εξά­μη­νο, παρέ­χε­ται έκπτω­ση 20% επί του συνο­λι­κού προ­στί­μου. Εάν κατα­βλη­θεί το 30% του προ­στί­μου μέσα στο πρώ­το εξά­μη­νο, η έκπτω­ση περιο­ρί­ζε­ται στο 10% του προ­στί­μου.

Το κεί­με­νο του νέου νόμου θα εισα­χθεί σήμε­ρα στη Βου­λή με μικρές αλλα­γές σε σχέ­ση με εκεί­νο που κατα­τέ­θη­κε προη­με­ρών στην Κεντρι­κή Νομο­πα­ρα­σκευα­στι­κή Επι­τρο­πή για νομι­κό έλεγ­χο.

Στις ειδι­κές ομά­δες του πλη­θυ­σμού (άτο­μα με ανα­πη­ρία, παλιν­νο­στού­ντες ομο­γε­νείς, πολύ­τε­κνοι, τρί­τε­κνοι κ.ά.), για τις οποί­ες είχε προ­βλε­φθεί μεί­ω­ση του ειδι­κού προ­στί­μου ως και 85%, προ­στί­θε­νται και οι μακρο­χρό­νια άνερ­γοι. Γι’ αυτούς προ­βλέ­πε­ται έκπτω­ση 30% του προ­στί­μου της τακτο­ποί­η­σης του αυθαι­ρέ­του (και όχι 50% όπως αρχι­κά προ­βλε­πό­ταν) εφό­σον πρό­κει­ται για κύρια κατοι­κία.

Όσοι είχαν ήδη κάνει χρή­ση των δια­τά­ξε­ων του 4014/11 (νόμος Παπα­κων­στα­ντί­νου για τα αυθαί­ρε­τα) και έχουν κατα­βά­λει ένα μέρος του ειδι­κού προ­στί­μου θα μπο­ρούν να υπα­χθούν στον νέο νόμο με συμ­ψη­φι­σμό των κατα­βλη­θέ­ντων ποσών. Οι λεπτο­μέ­ρειες θα εξει­δι­κευ­τούν με υπουρ­γι­κή από­φα­ση. Σε περί­πτω­ση όμως που, μετά τον υπο­λο­γι­σμό του προ­στί­μου με τον νέο νόμο, προ­κύ­ψει ότι τα ήδη κατα­βλη­θέ­ντα ποσά υπερ­βαί­νουν το ποσό του προ­στί­μου, αυτά δεν θα επι­στρέ­φο­νται.

Σύμ­φω­να με τις νέες ρυθ­μί­σεις, τα αυθαί­ρε­τα που θα τακτο­ποι­η­θούν δεν οφεί­λουν ανα­δρο­μι­κά βεβαιω­μέ­νες ασφα­λι­στι­κές εισφο­ρές (ΙΚΑ κτλ.), φόρο και οποια­δή­πο­τε μορ­φής πρό­στι­μα και τέλη, όπως τέλος ακί­νη­της περιου­σί­ας, καθα­ριό­τη­τας, φωτι­σμού κτλ.

Για κατοι­κί­ες, κατά τον υπο­λο­γι­σμό της αξί­ας προ­κει­μέ­νου να επι­βλη­θεί οποιοσ­δή­πο­τε φόρος (μετα­βί­βα­σης, κλη­ρο­νο­μιάς, ακί­νη­της περιου­σί­ας, ΤΑΠ, προσ­διο­ρι­σμό τεκ­μη­ρί­ου δια­βί­ω­σης), εφαρ­μό­ζε­ται μειω­τι­κός συντε­λε­στής 50% για όλους τους χώρους τόσο σε υπό­γεια όσο και σε εσω­τε­ρι­κούς εξώ­στες και σοφί­τες.

Μεγά­λες παρα­βά­σεις

Για τις μεγά­λες πολε­ο­δο­μι­κές παρα­βά­σεις (αυθαί­ρε­τες κατα­σκευ­ές χωρίς άδεια ή με υπέρ­βα­ση συντε­λε­στή δόμη­σης άνω του 40% ή επι­τρε­πό­με­νου ύψους άνω του 20%) ανα­στέλ­λε­ται για 30 χρό­νια η επι­βο­λή κυρώ­σε­ων μετά την υπα­γω­γή στον νέο νόμο και την κατα­βο­λή παρα­βό­λου και προ­στί­μου. Ωστό­σο, τα συγκε­κρι­μέ­να αυθαί­ρε­τα μπο­ρεί να τακτο­ποι­η­θούν δια παντός και να εξαι­ρε­θούν ορι­στι­κά από την κατε­δά­φι­ση υπό τις εξής προ­ϋ­πο­θέ­σεις:

* Μετά το τέλος του 2014 και την κατα­γρα­φή των αυθαί­ρε­των κατα­σκευών με από­φα­ση του αρμό­διου υπουρ­γού Περι­βάλ­λο­ντος θα επι­λε­γούν οι περιο­χές που θα πολε­ο­δο­μη­θούν. Σε κάθε περί­πτω­ση αυτός ο πολε­ο­δο­μι­κός σχε­δια­σμός θα πρέ­πει να ολο­κλη­ρω­θεί εντός πέντε ετών από τη δημο­σί­ευ­ση της σχε­τι­κής από­φα­σης.

* Σε όλα τα αυθαί­ρε­τα με μεγά­λες παρα­βά­σεις θα πραγ­μα­το­ποιεί­ται εντός 7 ετών (αντί για 10 χρό­νια που προ­βλε­πό­ταν στην πρώ­τη μορ­φή του σχε­δί­ου νόμου) από τη δημο­σί­ευ­ση του νόμου έλεγ­χος των υπο­βαλ­λό­με­νων στοι­χεί­ων από ελεγ­κτή δόμη­σης κατό­πιν υπο­βο­λής αίτη­σης στην αρμό­δια Υπη­ρε­σία Δόμη­σης από τον ενδια­φε­ρό­με­νο. Από τον ελεγ­κτή θα εκδί­δε­ται πόρι­σμα και η υπη­ρε­σία θα εκδί­δει πρά­ξη ολο­κλή­ρω­σης του ελέγ­χου. Οι λεπτο­μέ­ρειες θα εξει­δι­κευ­θούν με υπουρ­γι­κή από­φα­ση.

* Εντός επτα­ε­τί­ας θα πρέ­πει να ανταλ­λάσ­σε­ται ή να εξα­γο­ρά­ζε­ται, μέσω της ηλε­κτρο­νι­κής δια­δι­κα­σί­ας της Τρά­πε­ζας Γης, συντε­λε­στής δόμη­σης ίσος με την υπέρ­βα­ση δόμη­σης που έχει πραγ­μα­το­ποι­η­θεί.

Μικρές και μεσαί­ες παρα­βά­σεις

Αυθαί­ρε­τες μικρές παρα­βά­σεις, ανε­ξαρ­τή­τως του αριθ­μού αυτών, εξαι­ρού­νται ορι­στι­κά της κατε­δά­φι­σης με την κατα­βο­λή παρα­βό­λου 500 ευρώ και χωρίς την κατα­βο­λή ειδι­κού προ­στί­μου. Στην κατη­γο­ρία αυτή περι­λαμ­βά­νο­νται φούρ­νοι σε ακά­λυ­πτο χώρο, προ­σθή­κη εξω­τε­ρι­κής μόνω­σης, υπέρ­βα­ση ως 10% των δια­στά­σε­ων εξώ­στη, υπέρ­βα­ση της μάντρας ως ένα μέτρο κτλ. Ωστό­σο προ­στέ­θη­κε και μια ακό­μη αυθαι­ρε­σία, ίσως όχι και τόσο μικρή, όπως είναι η υπέρ­βα­ση ύψους των επαγ­γελ­μα­τι­κών, βιο­μη­χα­νι­κών, βιο­τε­χνι­κών και αγρο­τι­κών απο­θη­κών έως 20% του ύψους που προ­βλέ­πε­ται από την οικο­δο­μι­κή άδεια. Για τις μικρές αυθαι­ρε­σί­ες δεν θα υπάρ­χει κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία υπα­γω­γής.

Στις μεσαί­ες παρα­βά­σεις ανα­στέλ­λε­ται για 30 χρό­νια η επι­βο­λή κυρώ­σε­ων, μετά την κατα­βο­λή παρα­βό­λου και προ­στί­μου, σε αυθαί­ρε­τες κατα­σκευ­ές ή αυθαί­ρε­τες αλλα­γές χρή­σεις, εφό­σον η υπέρ­βα­ση συντε­λε­στή δόμη­σης και κάλυ­ψης δεν ξεπερ­νά το 40% και ύψους το 20%. Στα ποσο­στά αυτά συνυ­πο­λο­γί­ζο­νται όλα τα αυθαί­ρε­τα κτί­σμα­τα επί του ακι­νή­του, καθώς και τυχόν αυθαί­ρε­τες κατα­σκευ­ές ή αυθαί­ρε­τες αλλα­γές χρή­σης που έχουν τακτο­ποι­η­θεί με τους προη­γού­με­νους νόμους για τα αυθαί­ρε­τα (3775/2009, 3843/2010 και 4014/2011). Οι κατα­σκευ­ές αυτές εξαι­ρού­νται της κατε­δά­φι­σης ορι­στι­κά μετά τη συμπλή­ρω­ση της ταυ­τό­τη­τας του κτι­ρί­ου.

Με τις νέες δια­τά­ξεις δίνε­ται ακό­μη η δυνα­τό­τη­τα υπα­γω­γής υπερ­βά­σε­ων δόμη­σης, κάλυ­ψης και ύψους, μέχρι ποσο­στού 20% των επι­τρε­πο­μέ­νων κατα­σκευών σε κτί­ριο για το οποίο εκδό­θη­κε νόμι­μη άδεια και οι εργα­σί­ες απο­πε­ρά­τω­σης ολο­κλη­ρώ­θη­καν στο σύνο­λό τους μετά την 28.07.2011 υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι μέρος των εργα­σιών εργα­σί­ες κατα­σκευ­ής του φέρο­ντος οργα­νι­σμού πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν προ της 28.07.2011. Να σημειω­θεί ότι οι δια­τά­ξεις του νόμου εφαρ­μό­ζο­νται σε ακί­νη­τα που έχουν ανε­γερ­θεί έως τις 28–7‑2011

Αυθαί­ρε­τα προ του 1983 και του 1975

Αυθαί­ρε­τες κατα­σκευ­ές σε κατοι­κί­ες, οι οποί­ες υφί­στα­νται προ του έτους 1975, εξαι­ρού­νται ορι­στι­κά της κατε­δά­φι­σης με την κατα­βο­λή παρα­βό­λου 500 ευρώ και χωρίς την κατα­βο­λή ενιαί­ου ειδι­κού προ­στί­μου.

Αυθαί­ρε­τες κατα­σκευ­ές που υφί­στα­νται προ της 1ης Ιανουα­ρί­ου 1983 εξαι­ρού­νται ορι­στι­κά της κατε­δά­φι­σης με την κατα­βο­λή του παρα­βό­λου και του ενιαί­ου ειδι­κού προ­στί­μου. Απαι­τεί­ται απο­τύ­πω­ση της κάτο­ψης της ιδιο­κτη­σί­ας. Σε αυτή την κατη­γο­ρία δεν μπο­ρούν να υπα­χθούν ακί­νη­τα στα οποία υπάρ­χουν άλλες αυθαί­ρε­τες κατα­σκευ­ές ή αλλα­γές χρή­σεις οι οποί­ες πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν ή εγκα­τα­στά­θη­καν μετα­γε­νέ­στε­ρα του 1983.

Ο καλός ο μύλος…

Στον νέο νόμο υπάρ­χει πρό­βλε­ψη και για την τακτο­ποί­η­ση αυθαι­ρέ­των κτι­σμά­των, ή χρή­σε­ων, σε εκτά­σεις για τις οποί­ες δεν έχουν καθο­ρι­στεί ή ανα­θε­ω­ρη­θεί, καθ’ οιον­δή­πο­τε τρό­πο, χρή­σεις γης τα τελευ­ταία 25 χρό­νια. Τέτοιες περιο­χές υπάρ­χουν σε διά­φο­ρες περιο­χές της χώρας όπως π.χ. στην πόλη της Λευ­κά­δας όπου το ΓΠΣ έχει 27 χρό­νια να ανα­θε­ω­ρη­θεί και το ποσο­στό της αυθαί­ρε­της δόμη­σης που κατα­γρά­φε­ται είναι τερά­στιο. Σε κάθε περί­πτω­ση η ανα­στο­λή από την κατε­δά­φι­ση θα ισχύ­ει για 10 χρό­νια από την ημε­ρο­μη­νία υπα­γω­γής. Στη συνέ­χεια, με Προ­ε­δρι­κό Διά­ταγ­μα θα μπο­ρεί να καθο­ρί­ζε­ται η δια­δι­κα­σία δια­τή­ρη­σής τους και οι επι­τρε­πό­με­νες οικο­δο­μι­κές εργα­σί­ες, πέραν του χρό­νου ανα­στο­λής.

Στις ρυθ­μί­σεις του νέου νόμου θα μπο­ρούν να υπα­χθούν κατά παρέκ­κλι­ση, αυθαί­ρε­τες κατα­σκευ­ές στις παρα­με­θό­ριες περιο­χές Ξάν­θης, Ροδό­πης και Έβρου οι οποί­ες βρί­σκο­νται σε ρέμα­τα, παρά­κτια ζώνη και προ­στα­τευό­με­νες περιο­χές. Δύο έτη μετά την ημε­ρο­μη­νία υπα­γω­γής οι κατα­σκευ­ές αυτές πρέ­πει να προ­σαρ­μο­στούν στην πρό­τυ­πη αρχι­τε­κτο­νι­κή μελέ­τη.

Επι­στρέ­φει η ναο­δο­μία

Με το άρθρο 53 του σχε­δί­ου νόμου συστή­νε­ται και πάλι Υπη­ρε­σία Δόμη­σης στην Εκκλη­σία της Ελλά­δας. Να θυμί­σου­με ότι τον περα­σμέ­νο Οκτώ­βριο ο κ. Καλα­φά­της υπέ­γρα­ψε από­φα­ση με την οποία απο­δέ­χθη­κε γνω­μο­δό­τη­ση του Νομι­κού Συμ­βου­λί­ου του Κρά­τους σύμ­φω­να με την οποία οι οικο­δο­μι­κές άδειες για ανέ­γερ­ση ή επι­σκευή μητρο­πο­λι­τι­κών μεγά­ρων, μονών, ιερών ναών και των κτι­σμά­των που τα συνο­δεύ­ουν θα εκδί­δο­νται από τις πολε­ο­δο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες και θα ελέγ­χο­νται από τα αρμό­δια όργα­να του κρά­τους.

Ωστό­σο, με νέα ρύθ­μι­ση η οποία περι­λαμ­βά­νε­ται στο σχέ­διο νόμου για τα αυθαί­ρε­τα, συστή­νε­ται στην Εκκλη­σία της Ελλά­δας Υπη­ρε­σία Δόμη­σης η οποία θα ασκεί τις αρμο­διό­τη­τες των Υπη­ρε­σιών Δόμη­σης του ν. 4030/11 περί νέου τρό­που έκδο­σης αδειών δόμη­σης και ελέγ­χου κατα­σκευών. Έτσι θα μπο­ρεί να εκδί­δει άδεια δόμη­σης για Μητρο­πο­λι­τι­κά μέγα­ρα, ιερές μονές και Ιερούς ναούς, εφό­σον ανή­κουν σε εκκλη­σια­στι­κά νομι­κά πρό­σω­πα και τα προ­σκτί­σμα­τά τους. Η Υπη­ρε­σία Δόμη­σης της Εκκλη­σία θα επο­πτεύ­ε­ται από το ΥΠΕΚΑ.

Δόμη­ση σε Γη υψη­λής Παρα­γω­γι­κό­τη­τας

Κατά παρέκ­κλι­ση κάθε άλλης διά­τα­ξης, με τον νέο νόμο θα επι­τρέ­πε­ται η χορή­γη­ση έγκρι­σης δόμη­σης και άδειας δόμη­σης σε ακί­νη­τα εντός εκτά­σε­ων Αγρο­τι­κής Γης Υψη­λής Παρα­γω­γι­κό­τη­τας, εφό­σον αυτά έχουν πρό­σω­πο σε εθνι­κές, επαρ­χια­κές και δημο­τι­κές οδούς ή / και βρί­σκο­νται εντός απο­στά­σε­ως 200 μέτρων από τον άξο­να αυτών.

Πηγή: www.michanikos.gr, http://www.tovima.gr…cle/?aid=522851

Print Friendly, PDF & Email