Aεροφωτογραφίες του ΟΚΧΕ (και) απο το ΤΕΕ

Έπει­τα από την κατάρ­γη­ση του Οργα­νι­σμού Κτη­μα­το­λο­γί­ου και Χαρ­το­γρα­φή­σε­ων Ελλά­δας (ΟΚΧΕ) η βάση ηλε­κτρο­νι­κής ανα­ζή­τη­σης αερο­φω­το­γρα­φιών του ΟΚΧΕ θα δια­τί­θε­ται πλέ­ον και από το Τεχνι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Ελλά­δας (ΤΕΕ).Αυτό ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κό δελ­τίο Τύπου του ΟΚΧΕ που ανα­κοι­νώ­θη­κε χθες. Δεί­τε ανα­λυ­τι­κά τι ανα­φέ­ρε­ται:

Με από­φα­ση της τελευ­ταί­ας διοί­κη­σης του ΟΚΧΕ, η βάση ανα­ζή­τη­σης αερο­φω­το­γρα­φιών του αρχεί­ου αερο­φω­το­γρα­φιών του Οργα­νι­σμού Κτη­μα­το­λο­γί­ου και Χαρ­το­γρα­φή­σε­ων Ελλά­δας (ΟΚΧΕ), μετά την κατάρ­γη­ση του Οργα­νι­σμού, με βάση τον Ν. 4164/2013 — “Συμπλή­ρω­ση των δια­τά­ξε­ων περί Εθνι­κού Κτη­μα­το­λο­γί­ου και άλλες δια­τά­ξεις”, θα δια­τί­θε­ται πλέ­ον και από το Τεχνι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Ελλά­δας (ΤΕΕ), αλλά και από όποιον άλλο φορέα του ευρύ­τε­ρου δημο­σί­ου επι­θυ­μεί για την παρο­χή του σχε­τι­κού αρχεια­κού υλι­κού με σκο­πό να το παρέ­χει ελεύ­θε­ρα από την ιστο­σε­λί­δα του.

Παρά την προ­α­να­φερ­θεί­σα περί κατάρ­γη­σης από­φα­ση του Οργα­νι­σμού, η διοί­κη­σή του πιστή στην πολι­τι­κή για ανοι­χτά γεω­χω­ρι­κά δεδο­μέ­να και πλή­ρης πρό­σβα­ση επαγ­γελ­μα­τιών και πολι­τών στις γεω­χω­ρι­κές πλη­ρο­φο­ρί­ες, όπως προ­βλέ­πε­ται από την Ευρω­παϊ­κή Οδη­γία 2007/2/ΕΚ και τον Ν. 3882/2010, απο­δει­κνύ­ει ότι ως την τελευ­ταία στιγ­μή απο­κλει­στι­κό μέλη­μά της είναι η υπη­ρέ­τη­ση των ευρω­παϊ­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων της χώρας και η εφαρ­μο­γή τομών — με κάθε προ­σω­πι­κό ή πολι­τι­κό κόστος — για την ανά­πτυ­ξη της χώρας.

Επι­μέ­νου­με: Τα δεδο­μέ­να σας αξί­ζουν περισ­σό­τε­ρο — και για εσάς και για όλους — αν απο­φα­σί­σε­τε κάποια στιγ­μή ότι πρέ­πει να τα δια­μοι­ρά­ζε­στε με τους άλλους! Με την από­φα­ση αυτή, οι χρή­στες της υπη­ρε­σί­ας θα μπο­ρούν να εντο­πί­σουν με ευκο­λία- αρχι­κά από την ιστο­σε­λί­δα του ΤΕΕ και στη συνέ­χεια από την ιστο­σε­λί­δα οποιου­δή­πο­τε δημό­σιου οργα­νι­σμού απο­φα­σί­σει λάβει αντί­στοι­χη από­φα­ση  την ύπαρ­ξη αερο­φω­το­γρα­φιών που τους ενδια­φέ­ρουν για οποιο­δή­πο­τε λόγο. Κάτι ιδιαί­τε­ρα χρή­σι­μο ενό­ψει και της ανα­με­νό­με­νης νέας νομο­θε­τι­κής ρύθ­μι­σης περί αυθαί­ρε­των κατα­σκευών.
Στο εξής, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι επαγ­γελ­μα­τί­ες συνά­δελ­φοι μηχα­νι­κοί και πολί­τες, μετά την ανεύ­ρε­ση των πλη­ρο­φο­ριών που τους αφο­ρούν, θα μπο­ρούν στη συνέ­χεια να παραγ­γέλ­νουν και να προ­μη­θεύ­ο­νται συγκε­κρι­μέ­νες αερο­φω­το­γρα­φί­ες, γνω­ρί­ζο­ντας από πριν το υλι­κό που εξυ­πη­ρε­τεί τις κάθε φορά και κάθε είδους ανά­γκες χρή­σης του.

Συγκε­κρι­μέ­να, πατώ­ντας από την ιστο­σε­λί­δα του ΤΕΕ στην εφαρ­μο­γή “Αερο­φω­το­γρα­φία” μπο­ρεί ο χρή­στης να δει για ανα­λυ­τι­κό­τε­ρη ενη­μέ­ρω­ση τη σχε­τι­κή ειδι­κή έκδο­ση του ΟΚΧΕ για το περιε­χό­με­νο του εν λόγω αρχεί­ου αερο­φω­το­γρα­φιών και τις δυνα­τό­τη­τες περαι­τέ­ρω επε­ξερ­γα­σί­ας, εμπλου­τι­σμού και αξιο­ποί­η­σή του για την ανά­πτυ­ξη της χώρας στον τομέ­α­δια­χεί­ρι­σης και χρή­σης με όρους μέλ­λο­ντος των γεω­χω­ρι­κών δεδο­μέ­νων.

Η αρχι­κή επι­λο­γή του ΤΕΕ από τον ΟΚΧΕ έγι­νε κατό­πιν της εξαι­ρε­τι­κής συνερ­γα­σί­ας μετα­ξύ των δύο φορέ­ων κατά την τελευ­ταία τριε­τία. Επί­σης, το ΤΕΕ απο­τε­λεί τον επί­ση­μο σύμ­βου­λο της Πολι­τεί­ας στα τεχνι­κά θέμα­τα και τον κατε­ξο­χήν δια­μοι­ρα­στή όλων των έγκυ­ρων πλη­ρο­φο­ριών προς όλους τους μηχα­νι­κούς της χώρας, πράγ­μα που το καθι­στά εκ των φυσι­κών θεμα­το­φυ­λά­κων των γεω­χω­ρι­κών δεδο­μέ­νων.

Σημειω­τέ­ον ότι η πλέ­ον σύγ­χρο­νη παγκό­σμια και ευρω­παϊ­κή πολι­τι­κή κατεύ­θυν­ση για τη διά­θε­ση τέτοιων δεδο­μέ­νων είναι η ελευ­θε­ρία πρό­σβα­σης φορέ­ων και πολι­τών”.

Πηγή: http://www.michanikos.gr, http://www.buildnet.…=213&artid=9283

Print Friendly, PDF & Email