Ξεμπλοκάρει η δυνατότητα δόμησης ή πώλησης σε συνεχόμενα οικόπεδα.

Τη δυνα­τό­τη­τα δόμη­σης ή πώλη­σης με ευνοϊ­κό­τε­ρους όρους για τους ιδιο­κτή­τες πολ­λών χιλιά­δων ακι­νή­των σε εντός και εκτός σχε­δί­ου περιο­χές της χώρας, δίνει ο Αρειος Πάγος, με γνω­μο­δό­τη­ση του αντιει­σαγ­γε­λέα Νίκου Παντε­λή, λύνο­ντας με τον τρό­πο αυτό το πρό­βλη­μα που δημιουρ­γή­θη­κε πέρυ­σι με αντί­θε­τη γνω­μο­δό­τη­ση της Ολο­μέ­λειας του Νομι­κού Συμ­βου­λί­ου του Κρά­τους.Η Ολο­μέ­λεια πέρυ­σι είχε κρί­νει ότι “συνε­χό­με­να άρτια οικό­πε­δα ή γήπε­δα, κεί­με­να σε περιο­χές εντός ή εκτός ρυμο­το­μι­κού σχε­δί­ου, που έχουν περιέλ­θει με δια­φο­ρε­τι­κά συμ­βό­λαια στον αυτό κύριο ή σε περισ­σό­τε­ρους συγκυ­ρί­ους, χάνουν την αυτο­τέ­λειά τους και απο­τε­λούν αυτο­δι­καί­ως ένα ενιαίο οικό­πε­δο ή γήπε­δο”.

Ωστό­σο, οι Συμ­βο­λαιο­γρα­φι­κοί Σύλ­λο­γοι Αθη­νών — Πει­ραιά — Αιγαί­ου — Δωδε­κα­νή­σου και Κέρ­κυ­ρας υπέ­βα­λαν στην Εισαγ­γε­λία του Αρεί­ου Πάγου σχε­τι­κό ερώ­τη­μα επί του θέμα­τος και ο αντιει­σαγ­γε­λέ­ας αντέ­κρου­σε την γνω­μο­δό­τη­ση της Ολο­μέ­λειας του ΝΣΚ επι­ση­μαί­νο­ντας ότι οι θέσεις του συγκρού­ο­νται με το Σύνταγ­μα και είναι αντί­θε­τες με τον Γενι­κό Οικο­δο­μι­κό Κανο­νι­σμό.

Με την γνω­μο­δό­τη­ση του κ. Παντε­λή ανά­βει το “πρά­σι­νο φως” για επα­να­φο­ρά του προη­γού­με­νου καθε­στώ­τος, υπέρ της αυτο­τέ­λειας των οικο­πέ­δων, ώστε να μπο­ρούν να συνε­χί­σουν να πωλού­νται και να κτί­ζο­νται ξεχω­ρι­στά το καθέ­να. Ο εισαγ­γε­λι­κός λει­τουρ­γός σημειώ­νει ότι “είναι φανε­ρό ότι με την συγ­χώ­νευ­ση περισ­σό­τε­ρων αυτο­τε­λών πραγ­μά­των σε ένα και την απα­γό­ρευ­ση της δυνα­τό­τη­τας πώλη­σης καθε­νός χωρι­στά αφε­νός και την συνα­κό­λου­θη αφ’ ετέ­ρου απο­μεί­ω­ση των πολε­ο­δο­μι­κών τους δυνα­το­τή­των (περιο­ρι­στι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα του ατο­μι­κού δικαιώ­μα­τος), η αξία των πραγ­μά­των αυτών ελατ­τώ­νε­ται σημα­ντι­κά, ενώ η ωφέ­λεια για το περι­βάλ­λον (επι­διω­κό­με­νος σκο­πός, δημό­σια συμ­φέ­ρον), είναι ασή­μα­ντη, λόγω του ότι πρό­κει­ται για μέτρο όχι γενι­κό, αλλά τέτοιο που εφαρ­μό­ζε­ται σε μεμο­νω­μέ­νες και εξαι­ρε­τι­κές περι­πτώ­σεις”.

Πηγές: www.michanikos.gr, www. buildnet.gr

 

Print Friendly, PDF & Email