Χωρίς καν στοιχειώδη μόνωση είναι 2,7 εκατ. κτίρια στην Ελλάδα

Από τα 4 εκατ. κτί­ρια που κτί­στη­καν από τη δεκα­ε­τία του ΄80 μέχρι σήμε­ρα, τα 2,7 εκατ. κτί­ρια, δεν δια­θέ­τουν ούτε καν τη στοι­χειώ­δη μόνω­ση, με απο­τέ­λε­σμα να δαπα­νώ­νται μεγά­λα χρη­μα­τι­κά ποσά, τόσο για τη θέρ­μαν­ση όσο για την ψύξη των κατοι­κιών στην Ελλά­δα. Συνέ­χεια