Τον Ιούνιο εκδόθηκαν περισσότερες οικοδομικές άδειες αλλά για μικρότερες επιφάνειες

Σύμ­φω­να με τα προ­σω­ρι­νά στοι­χεία της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το μήνα Ιού­νιο 2015 το μέγε­θος της Συνο­λι­κής Οικο­δο­μι­κής Δρα­στη­ριό­τη­τας (Ιδιω­τι­κής-Δημό­σιας) στο σύνο­λο της Χώρας μετρού­με­νο με βάση τις εκδο­θεί­σες οικο­δο­μι­κές άδειες, ανήλ­θε σε 1.380 οικο­δο­μι­κές άδειες, που αντι­στοι­χούν σε 263,0 χιλιά­δες m2 επι­φά­νειας και 1.216,2 χιλιά­δες m3 όγκου, παρου­σί­α­σε δηλα­δή, αύξη­ση κατά 14,7% στον αριθ­μό των οικο­δο­μι­κών αδειών, μεί­ω­ση κατά 9,2% στην επι­φά­νεια και κατά 14,8% στον όγκο, σε σχέ­ση με τον αντί­στοι­χο μήνα του 2014.

Συνέ­χεια

Χωρίς καν στοιχειώδη μόνωση είναι 2,7 εκατ. κτίρια στην Ελλάδα

Από τα 4 εκατ. κτί­ρια που κτί­στη­καν από τη δεκα­ε­τία του ΄80 μέχρι σήμε­ρα, τα 2,7 εκατ. κτί­ρια, δεν δια­θέ­τουν ούτε καν τη στοι­χειώ­δη μόνω­ση, με απο­τέ­λε­σμα να δαπα­νώ­νται μεγά­λα χρη­μα­τι­κά ποσά, τόσο για τη θέρ­μαν­ση όσο για την ψύξη των κατοι­κιών στην Ελλά­δα. Συνέ­χεια