Ξηλώνει” το ΣτΕ υπεραγορά στη Βοιωτία

“Φρέ­νο” στην υπερ­βο­λι­κή και ανε­ξέ­λεγ­κτη δόμη­ση στις εκτός σχε­δί­ου περιο­χές βάζει το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας, ορθώ­νο­ντας συνταγ­μα­τι­κά εμπό­δια σε δια­τά­ξεις που επι­τρέ­πουν “εξαι­ρέ­σεις και παρεκ­κλί­σεις” με στό­χο να δημιουρ­γή­σουν ευνοϊ­κό­τε­ρες συν­θή­κες δόμη­σης.

ÁÈÇÍÁ-ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÅÐÉÊÑÁÔÅÉÁÓ-ÓÔÅ.(EUROKINISSI-ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Συνέ­χεια

Προστασία όλων των αυθαιρέτως ανεγερθέντων κτισμάτων

Η διά­τα­ξη που κατέ­θε­σε ο Γ. Τσι­ρώ­νης και συνυ­πέ­γρα­ψε ο Π. Κου­ρου­μπλής προ­στα­τεύ­ει όλα τα «αυθαι­ρέ­τως ανε­γερ­θέ­ντα κτί­σμα­τα» χωρίς δια­κρί­σεις χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την ευφά­ντα­στη δικαιο­λο­γία περί ανα­στο­λής μέχρι την κύρω­ση των δασι­κών χαρ­τών.
Την Πέμ­πτη που πέρα­σε, ο «πρά­σι­νος» ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός για το Περι­βάλ­λον επι­χεί­ρη­σε να εμπο­δί­σει τις υπη­ρε­σί­ες των αυτο­διοί­κη­των περι­φε­ρειών να επι­βά­λουν τον νόμο: σε πολυ­νο­μο­σχέ­διο που θα ψηφι­ζό­ταν το ίδιο βρά­δυ, κατέ­θε­σε ξαφ­νι­κά το μεση­μέ­ρι τρο­πο­λο­γία για ανα­στο­λή των κατε­δα­φί­σε­ων αυθαι­ρέ­των που είχαν ήδη ξεκι­νή­σει οι περι­φέ­ρειες. Συνέ­χεια

Ξεκαθαρίζει η ιδιοκτησία για τα οικόπεδα «εξ αδιαιρέτου»

Πάνω από 120.000 συνι­διο­κτή­τες ακι­νή­των σε όλη τη χώρα που έχουν χτί­σει σε εκτός σχε­δί­ου περιο­χές σε εξ αδιαι­ρέ­του οικό­πε­δα (γήπε­δα) μπο­ρούν πλέ­ον να απο­κτή­σουν από­λυ­τη κυριό­τη­τα του κτί­σμα­τος που τους αντι­στοι­χεί και να προσ­διο­ρί­σουν επα­κρι­βώς την περιου­σία τους μέσω της σύστα­σης κάθε­της ιδιο­κτη­σί­ας. Η ρύθ­μι­ση αφο­ρά όλες τις κατα­σκευ­ές, είτε είναι νόμι­μες είτε αυθαί­ρε­τες. Συνέ­χεια

Αυθαίρετα: Το πλήρες σχέδιο του νέου νόμου

Ένα… ελκυ­στι­κό νομο­θέ­τη­μα, με στό­χο να αυξη­θεί το ποσο­στό των πολι­τών που θα νομι­μο­ποι­ή­σουν τα αυθαί­ρε­τά τους, εκπό­νη­σε το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος, Ενέρ­γειας και Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής (ΥΠΕΚΑ). Το σχέ­διο νόμου που παρου­σί­α­σε σήμε­ρα σε δημο­σιο­γρά­φους ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος κ. Στ. Καλα­φά­της, περι­λαμ­βά­νει διευ­κο­λύν­σεις και εκπτώ­σεις στην απο­πλη­ρω­μή των προ­στί­μων. Ειδι­κό­τε­ρα, όποιος υπα­χθεί (ημέ­ρα υπα­γω­γής νοεί­ται η ημε­ρο­μη­νία κατα­βο­λής του σχε­τι­κού παρα­βό­λου) στον νέο νόμο: Συνέ­χεια

Aεροφωτογραφίες του ΟΚΧΕ (και) απο το ΤΕΕ

Έπει­τα από την κατάρ­γη­ση του Οργα­νι­σμού Κτη­μα­το­λο­γί­ου και Χαρ­το­γρα­φή­σε­ων Ελλά­δας (ΟΚΧΕ) η βάση ηλε­κτρο­νι­κής ανα­ζή­τη­σης αερο­φω­το­γρα­φιών του ΟΚΧΕ θα δια­τί­θε­ται πλέ­ον και από το Τεχνι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Ελλά­δας (ΤΕΕ). Συνέ­χεια

Ξεμπλοκάρει η δυνατότητα δόμησης ή πώλησης σε συνεχόμενα οικόπεδα.

Τη δυνα­τό­τη­τα δόμη­σης ή πώλη­σης με ευνοϊ­κό­τε­ρους όρους για τους ιδιο­κτή­τες πολ­λών χιλιά­δων ακι­νή­των σε εντός και εκτός σχε­δί­ου περιο­χές της χώρας, δίνει ο Αρειος Πάγος, με γνω­μο­δό­τη­ση του αντιει­σαγ­γε­λέα Νίκου Παντε­λή, λύνο­ντας με τον τρό­πο αυτό το πρό­βλη­μα που δημιουρ­γή­θη­κε πέρυ­σι με αντί­θε­τη γνω­μο­δό­τη­ση της Ολο­μέ­λειας του Νομι­κού Συμ­βου­λί­ου του Κρά­τους. Συνέ­χεια