Βουλευτική-επιτέλους-παρέμβαση για απεξάρτηση ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ από την έκδοση αδειών δόμησης

Το επι­χεί­ρη­μα ακλό­νη­το πλέ­ον: αν δεν εργα­σθώ, πώς θα έχω έσο­δα να καλύ­ψω το Ταμείο;

Συνέ­χεια

Τ.Ε.Ε. για ασφαλιστικές εισφορές μηχανικών

Το ξυπνη­τή­ρι στο Τ.Ε.Ε. αργεί να χτυ­πή­σει… Αν και αργά για δάκρυα, ωστό­σο η ΔΕ/ΤΕΕ έβγα­λε την εξής από­φα­ση στη συνε­δρί­α­ση της 20/03/2013. Όχι ότι θα πλη­ρώ­να­με τις νέες εισφο­ρές…

(Αρχι­κή δημο­σί­ευ­ση από­φα­σης στο ΤΕΕ και στο www.michanikos.gr)

Προσφύγή του Τ.Ε.Ε. στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των αυξήσεων στο Ε.Τ.Α.Α. και την κάλυψη των άνεργων μηχανικών

Δελ­τίο τύπου του Τ.Ε.Ε., 28 / 09 / 2012: http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE_HOME/TEE_HOME_NEW/dt_tee_280912.pdf

Στα χαρ­τιά μια χαρά τα λένε, για να δού­με τι θα γίνει και στην πρά­ξη για­τί μας βλέ­πω μετα­νά­στες…