N.4178/13: αυτός ο νόμος θα είναι ο τελευταίος για τα αυθαίρετα…

Σημα­ντι­κές οι θέσεις του Νίκου Ταγα­ρά για τον Ν.4178/13: δεί­τε τις θέσεις του ΥΠΕΚΑ δια στό­μα­τος του ανα­πλη­ρω­τή Υπουρ­γού για τα φλέ­γο­ντα θέμα­τα της ευστά­θειας του νόμου, αλλά και της ΚΥΑ για την έκπτω­ση 50% στα πρό­στι­μα για ενερ­γεια­κή και στα­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση. Συνέ­χεια

Ξεκαθαρίζει η ιδιοκτησία για τα οικόπεδα «εξ αδιαιρέτου»

Πάνω από 120.000 συνι­διο­κτή­τες ακι­νή­των σε όλη τη χώρα που έχουν χτί­σει σε εκτός σχε­δί­ου περιο­χές σε εξ αδιαι­ρέ­του οικό­πε­δα (γήπε­δα) μπο­ρούν πλέ­ον να απο­κτή­σουν από­λυ­τη κυριό­τη­τα του κτί­σμα­τος που τους αντι­στοι­χεί και να προσ­διο­ρί­σουν επα­κρι­βώς την περιου­σία τους μέσω της σύστα­σης κάθε­της ιδιο­κτη­σί­ας. Η ρύθ­μι­ση αφο­ρά όλες τις κατα­σκευ­ές, είτε είναι νόμι­μες είτε αυθαί­ρε­τες. Συνέ­χεια

Ν.4178/13: Υπαγωγή και για αυθαιρεσίες στο κεντρικό κλιμακοστάσιο.

Πώς αντι­με­τω­πί­ζε­ται πλέ­ον η περί­πτω­ση που σε απο­πε­ρα­τω­μέ­νη οικο­δο­μή έχουν δια­πι­στω­θεί σφάλ­μα­τα στο κεντρι­κό κλι­μα­κο­στά­σιο; Πρέ­πει να υπα­χθούν αυτές οι περι­πτώ­σεις στο νέο Νόμο των αυθαι­ρέ­των και αν όχι τι μπο­ρεί να συμ­βεί; Συνέ­χεια

Καθορισμός ποσοστού ανταπόδοσης για την λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων νόμου (Τ.Ε.Ε.)

Πατή­στε εδώ για να διαβάσετε/κατεβάσετε το ΦΕΚ 2244Β/10–9‑2013 σχε­τικά με τον καθο­ρι­σμό ποσο­στού αντα­πό­δο­σης για την λει­τουρ­γία και δια­χεί­ρι­ση του πλη­ρο­φο­ρια­κού συστή­μα­τος δηλώ­σε­ων νόμου «Αντι­με­τώ­πι­ση της Αυθαί­ρε­της Δόμη­σης − Περι­βαλ­λο­ντι­κό Ισο­ζύ­γιο και άλλες δια­τά­ξεις».

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013

Πατή­στε εδώ για να διαβάσετε/κατεβάσετε το ΦΕΚ 2184Β / 5–9‑2013 σχε­τι­κά με τη δια­δι­κα­σία ηλε­κτρο­νι­κής υπο­βο­λής των απα­ραί­τη­των δικαιο­λο­γη­τι­κών για την υπα­γω­γή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013.

Αυθαίρετα: Το πλήρες σχέδιο του νέου νόμου

Ένα… ελκυ­στι­κό νομο­θέ­τη­μα, με στό­χο να αυξη­θεί το ποσο­στό των πολι­τών που θα νομι­μο­ποι­ή­σουν τα αυθαί­ρε­τά τους, εκπό­νη­σε το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος, Ενέρ­γειας και Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής (ΥΠΕΚΑ). Το σχέ­διο νόμου που παρου­σί­α­σε σήμε­ρα σε δημο­σιο­γρά­φους ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος κ. Στ. Καλα­φά­της, περι­λαμ­βά­νει διευ­κο­λύν­σεις και εκπτώ­σεις στην απο­πλη­ρω­μή των προ­στί­μων. Ειδι­κό­τε­ρα, όποιος υπα­χθεί (ημέ­ρα υπα­γω­γής νοεί­ται η ημε­ρο­μη­νία κατα­βο­λής του σχε­τι­κού παρα­βό­λου) στον νέο νόμο: Συνέ­χεια

Aεροφωτογραφίες του ΟΚΧΕ (και) απο το ΤΕΕ

Έπει­τα από την κατάρ­γη­ση του Οργα­νι­σμού Κτη­μα­το­λο­γί­ου και Χαρ­το­γρα­φή­σε­ων Ελλά­δας (ΟΚΧΕ) η βάση ηλε­κτρο­νι­κής ανα­ζή­τη­σης αερο­φω­το­γρα­φιών του ΟΚΧΕ θα δια­τί­θε­ται πλέ­ον και από το Τεχνι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Ελλά­δας (ΤΕΕ). Συνέ­χεια

Αεροφωτογραφίες για τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Του Γιωρ­γου Λια­λιου (www.kathimerini.gr)

Αερο­φω­το­γρα­φί­ες που «τρα­βή­χτη­καν» στις 28 Ιου­λί­ου 2011, ημε­ρο­μη­νία-σταθ­μό των ρυθ­μί­σε­ων για τους ημι­υ­παί­θριους και τα αυθαί­ρε­τα, θα παρέ­χει το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος σε κάθε ενδια­φε­ρό­με­νο. Συνέ­χεια

ΥΠΕΚΑ: Παράταση για τα αυθαίρετα ως 31 Μαΐου 2013

Έως τις 31 Μαΐ­ου 2013 παρα­τεί­νε­ται η προ­θε­σμία υπο­βο­λής των νέων δηλώ­σε­ων για την υπα­γω­γή στο νόμο 4014 για την τακτο­ποί­η­ση των αυθαι­ρέ­των, ύστε­ρα από την υπο­γρα­φή της σχε­τι­κής υπουρ­γι­κής από­φα­σης από τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Περι­βάλ­λο­ντος, Ενέρ­γειας και Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής Σταύ­ρο Καλα­φά­τη. Συνέ­χεια