Αυθαίρετα: Τι αλλάζει στις άδειες δόμησης — Πώς θα χτίζουμε χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας δόμησης

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ+ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Ριζι­κές αλλα­γές και μεγά­λες ανα­τρο­πές στον τρό­πο έκδο­σης οικο­δο­μι­κών αδειών ετοι­μά­ζε­ται να υιο­θε­τή­σει το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος, στην προ­σπά­θειά του να μηδε­νί­σει το χρό­νο μετα­ξύ της υπο­βο­λής του φακέ­λου μέχρι την έγκρι­σή της οικο­δο­μι­κής άδειας. Συνέ­χεια

Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στον Ν.4178/2013

ypeka
Παρα­τεί­νε­ται μέχρι και τις 8 Οκτω­βρί­ου 2016 η προ­θε­σμία υπα­γω­γής στις δια­τά­ξεις του Ν.4178/2013 «Αντι­με­τώ­πι­ση Αυθαί­ρε­της Δόμη­σης – Περι­βαλ­λο­ντι­κό Ισο­ζύ­γιο και άλλες δια­τά­ξεις»,  για συγκε­κρι­μέ­νες κατη­γο­ρί­ες του άρθρου 9 του νόμου.

Συνέ­χεια

Με αυξημένα πρόστιμα η παράταση στα αυθαίρετα…

930ea65cd52f387eeef3a09cf41f428aΑκό­μα μία ευκαι­ρία -αλλά με αυξη­μέ­να πρό­στι­μα- θα έχουν, όπως όλα δεί­χνουν, οι ιδιο­κτή­τες αυθαι­ρέ­των, ώστε να τα δηλώ­σουν ακό­μα και μετά τις 8 Φεβρουα­ρί­ου 2016, οπό­τε και λήγει η ετή­σια παρά­τα­ση που είχε δοθεί για την τακτο­ποί­η­σή τους. Συνέ­χεια

Προστασία όλων των αυθαιρέτως ανεγερθέντων κτισμάτων

Η διά­τα­ξη που κατέ­θε­σε ο Γ. Τσι­ρώ­νης και συνυ­πέ­γρα­ψε ο Π. Κου­ρου­μπλής προ­στα­τεύ­ει όλα τα «αυθαι­ρέ­τως ανε­γερ­θέ­ντα κτί­σμα­τα» χωρίς δια­κρί­σεις χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την ευφά­ντα­στη δικαιο­λο­γία περί ανα­στο­λής μέχρι την κύρω­ση των δασι­κών χαρ­τών.
Την Πέμ­πτη που πέρα­σε, ο «πρά­σι­νος» ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός για το Περι­βάλ­λον επι­χεί­ρη­σε να εμπο­δί­σει τις υπη­ρε­σί­ες των αυτο­διοί­κη­των περι­φε­ρειών να επι­βά­λουν τον νόμο: σε πολυ­νο­μο­σχέ­διο που θα ψηφι­ζό­ταν το ίδιο βρά­δυ, κατέ­θε­σε ξαφ­νι­κά το μεση­μέ­ρι τρο­πο­λο­γία για ανα­στο­λή των κατε­δα­φί­σε­ων αυθαι­ρέ­των που είχαν ήδη ξεκι­νή­σει οι περι­φέ­ρειες. Συνέ­χεια

Συνταγματικός ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα

Νόμι­μες και συνταγ­μα­τι­κές είναι οι ρυθ­μί­σεις του νέου νόμου 4178/2013 για τη νομι­μο­ποί­η­ση των αυθαι­ρέ­των σύμ­φω­να με την Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας. Συνέ­χεια

Παράταση έναν χρόνο για τακτοποίηση αυθαιρέτων

Παρα­τεί­νε­ται για έναν χρό­νο, μέχρι τις 8 Φεβρουα­ρί­ου 2016, η προ­θε­σμία για την υπο­βο­λή δηλώ­σε­ων τακτο­ποί­η­σης αυθαι­ρέ­των με από­φα­ση που ανα­μέ­νε­ται να υπο­γρά­ψει σήμε­ρα ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος Ενέρ­γειας και Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής Νίκος Ταγα­ράς. Συνέ­χεια

Τακτοποίηση αυθαιρέτων — Εντός του μήνα αναρτώνται οι αεροφωτογραφίες

Τελειώ­νουν τα “ψέμα­τα” και το “κρυ­φτό” με τα αυθαί­ρε­τα. Εντός των ημε­ρών, και εν πάση περι­πτώ­σει μέχρι το τέλος του Νοεμ­βρί­ου, αναρ­τώ­νται οι αερο­φω­το­γρα­φί­ες, οι οποί­ες θα χρη­σι­μο­ποιού­νται ως απο­δει­κτι­κό στοι­χείο για την τακτο­ποί­η­ση των αυθαι­ρέ­των.

Συνέ­χεια

Ελιγμός στο νόμο για τα αυθαίρετα του Γ. Λιάλιου — kathimerini.gr

Τρο­πο­λο­γία, η οποία θα απα­γο­ρεύ­ει τη νομι­μο­ποί­η­ση αυθαι­ρέ­των για τα οποία έχουν εκδο­θεί αμε­τά­κλη­τες δικα­στι­κές απο­φά­σεις πρό­κει­ται να κατα­θέ­σει στη Βου­λή το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος.

Συνέ­χεια

Ν.4178/2013 και απώλεια φακέλου

Για να ελέγ­ξει κανείς τη νομι­μό­τη­τα σε μια υπό­θε­ση υπα­γω­γής απαι­τεί­ται να υπάρ­χει ο φάκελ­λος της πολε­ο­δο­μί­ας, όχι μόνο το στέ­λε­χος της αδεί­ας. Δεν αρκεί να έχου­με τα πρω­τό­τυ­πα σχέ­δια της σει­ράς του ιδιο­κτή­τη.

Συνέ­χεια