Αυθαίρετα: Το πλήρες σχέδιο του νέου νόμου

Ένα… ελκυ­στι­κό νομο­θέ­τη­μα, με στό­χο να αυξη­θεί το ποσο­στό των πολι­τών που θα νομι­μο­ποι­ή­σουν τα αυθαί­ρε­τά τους, εκπό­νη­σε το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος, Ενέρ­γειας και Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής (ΥΠΕΚΑ). Το σχέ­διο νόμου που παρου­σί­α­σε σήμε­ρα σε δημο­σιο­γρά­φους ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος κ. Στ. Καλα­φά­της, περι­λαμ­βά­νει διευ­κο­λύν­σεις και εκπτώ­σεις στην απο­πλη­ρω­μή των προ­στί­μων. Ειδι­κό­τε­ρα, όποιος υπα­χθεί (ημέ­ρα υπα­γω­γής νοεί­ται η ημε­ρο­μη­νία κατα­βο­λής του σχε­τι­κού παρα­βό­λου) στον νέο νόμο: Συνέ­χεια

Aεροφωτογραφίες του ΟΚΧΕ (και) απο το ΤΕΕ

Έπει­τα από την κατάρ­γη­ση του Οργα­νι­σμού Κτη­μα­το­λο­γί­ου και Χαρ­το­γρα­φή­σε­ων Ελλά­δας (ΟΚΧΕ) η βάση ηλε­κτρο­νι­κής ανα­ζή­τη­σης αερο­φω­το­γρα­φιών του ΟΚΧΕ θα δια­τί­θε­ται πλέ­ον και από το Τεχνι­κό Επι­με­λη­τή­ριο Ελλά­δας (ΤΕΕ). Συνέ­χεια

Νέα υποδειγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης

Σύμ­φω­να με την παρ.1 του άρθρου 3 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 ν.4030/2011 «Νέος τρό­πος έκδο­σης αδειών δόμη­σης, ελέγ­χου κατα­σκευών και λοι­πές δια­τά­ξεις», για τη χορή­γη­ση Έγκρι­σης Δόμη­σης απαι­τεί­ται — μετα­ξύ άλλων — και η υπο­βο­λή τοπο­γρα­φι­κού δια­γράμ­μα­τος και δια­γράμ­μα­τος δόμη­σης. Συνέ­χεια

Αεροφωτογραφίες για τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Του Γιωρ­γου Λια­λιου (www.kathimerini.gr)

Αερο­φω­το­γρα­φί­ες που «τρα­βή­χτη­καν» στις 28 Ιου­λί­ου 2011, ημε­ρο­μη­νία-σταθ­μό των ρυθ­μί­σε­ων για τους ημι­υ­παί­θριους και τα αυθαί­ρε­τα, θα παρέ­χει το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος σε κάθε ενδια­φε­ρό­με­νο. Συνέ­χεια

ΥΠΕΚΑ: Παράταση για τα αυθαίρετα ως 31 Μαΐου 2013

Έως τις 31 Μαΐ­ου 2013 παρα­τεί­νε­ται η προ­θε­σμία υπο­βο­λής των νέων δηλώ­σε­ων για την υπα­γω­γή στο νόμο 4014 για την τακτο­ποί­η­ση των αυθαι­ρέ­των, ύστε­ρα από την υπο­γρα­φή της σχε­τι­κής υπουρ­γι­κής από­φα­σης από τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Περι­βάλ­λο­ντος, Ενέρ­γειας και Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής Σταύ­ρο Καλα­φά­τη. Συνέ­χεια

Παρατείνεται δύο μήνες η δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαιρέτων

Παρα­τεί­νε­ται για δύο, του­λά­χι­στον, μήνες η δυνα­τό­τη­τα τακτο­ποί­η­σης των αυθαι­ρέ­των. Για αντί­στοι­χο διά­στη­μα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του ΣΚΑΪ, θα παρα­τα­θεί και η προ­θε­σμία κατα­βο­λής του 30% του επι­βλη­θέ­ντος προ­στί­μου, ώστε τα συγκε­κρι­μέ­να ακί­νη­τα να απο­κτή­σουν δικαί­ω­μα μετα­βί­βα­σης, ενώ εξε­τά­ζε­ται και το ενδε­χό­με­νο αύξη­σης του αριθ­μού των δόσε­ων, απο­πλη­ρω­μής του προ­στί­μου. Συνέ­χεια

Αυθαίρετα: Μέχρι 31/1 οι δηλώσεις τακτοποίησης

Ένα μήνα περί­που έχουν στη διά­θε­σή τους οι ιδιο­κτή­τες αυθαι­ρέ­των για να τα δηλώ­σουν, καθώς λήγει στις 31 του Ιανουα­ρί­ου του 2013 η προ­θε­σμία, για την έντα­ξη στο νόμο (Ν.4014/2011) που αφο­ρά στην τακτο­ποί­η­ση των αυθαι­ρέ­των.

Αυτό φυσι­κά, αν δεν δοθεί και νέα παρά­τα­ση, η έκτη, κατά σει­ρά, από το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος καθώς η ηγε­σία του υπουρ­γεί­ου έχει προ­α­ναγ­γεί­λει ορι­στι­κή λύση μέχρι το τέλος της (τρέ­χου­σας) χρο­νιάς για τα αυθαί­ρε­τα και εκτε­τα­μέ­νες κατε­δα­φί­σεις.

Σημειώ­νε­ται, ότι ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Σταύ­ρος Καλα­φά­της έχει ανα­φέ­ρει ότι το σχέ­διο για τα αυθαί­ρε­τα θα κινεί­ται στον άξο­να κατη­γο­ριο­ποί­η­σης των πολε­ο­δο­μι­κών παρα­βά­σε­ων με στό­χο την νομι­μο­ποί­η­ση του­λά­χι­στον των ακι­νή­των με οικο­δο­μι­κή άδεια. Ωστό­σο, ως κόκ­κι­νη γραμ­μή έχει τεθεί, σύμ­φω­να με όσα έχει ανα­φέ­ρει, η 28η Ιου­λί­ου του 2011, ημέ­ρα έναρ­ξης της ρύθ­μι­σης για την τακτο­ποί­η­ση.

Παράλ­λη­λα, το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος, προ­χώ­ρη­σε πρό­σφα­τα σε μέτρα ανα­κού­φι­σης για ιδιο­κτή­τες αυθαι­ρέ­των που έχουν ήδη εντα­χθεί ή πρό­κει­ται να εντα­χθούν στη δια­δι­κα­σία τακτο­ποί­η­σης. Συγκε­κρι­μέ­να, με Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου που δημο­σιεύ­τη­κε στην Εφη­με­ρί­δα της Κυβέρ­νη­σης (ΦΕΚ 237/Α/2012 — άρθρο 14), εξαι­ρού­νται της απα­γό­ρευ­σης μετα­βί­βα­σης κτί­ρια για τα οποία έχει περα­τω­θεί η δια­δι­κα­σία κατα­βο­λής ποσο­στού 30% του συνο­λι­κού ποσού προ­στί­μου έως 31/01/2013.

Επί­σης, όσοι δεν έχουν κατα­βά­λει εμπρό­θε­σμα έστω και μία δόση του προ­στί­μου που τους ανα­λο­γεί δεν θα απε­ντα­χθούν από τη ρύθ­μι­ση τακτο­ποί­η­σης και δεν θα τους επι­βλη­θεί καμία προ­σαύ­ξη­ση, όπως προ­βλέ­πει ο ισχύ­ων νόμος, εάν έχουν εξο­φλή­σει τα οφει­λό­με­να μέχρι την 31η Ιανουα­ρί­ου 2013.

Ακό­μα προ­βλέ­πε­ται ότι σε περί­πτω­ση κατα­βο­λής ποσο­στού 30% του συνο­λι­κού ποσού προ­στί­μου έως 31/01/2013 παρέ­χε­ται έκπτω­ση 10% επί του συνο­λι­κού ποσού και οι επό­με­νες προς εξό­φλη­ση δόσεις κατα­νέ­μο­νται αντι­στοί­χως. Η έκπτω­ση 10% θα ισχύ­σει και για όσους έχουν κατα­βά­λει μέχρι την προ­α­να­φε­ρό­με­νη ημε­ρο­μη­νία μεγα­λύ­τε­ρο ποσο­στό του προ­στί­μου. Για όσους πολί­τες επι­λέ­ξουν την εφά­παξ κατα­βο­λή του προ­στί­μου δια­τη­ρεί­ται η έκπτω­ση 20% στο συνο­λι­κό ποσό του.

Οσον αφο­ρά στους ημι­υ­παί­θριους που έχουν τακτο­ποι­η­θεί, έχει παρα­τα­θεί η κατα­βο­λή όλων των δόσε­ων κατα­βο­λής του ειδι­κού προ­στί­μου πρά­ξε­ων υπα­γω­γής στο ν.3843/2010 έως  31.01.2013.

Διευ­κρι­νί­ζε­ται, όμως, ότι σε περί­πτω­ση μη απο­πλη­ρω­μής του συνο­λι­κού προ­στί­μου το κτί­σμα για το οποίο έχει πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η υπο­βο­λή, όπως προ­βλέ­πε­ται από τις ισχύ­ου­σες δια­τά­ξεις, θα καθί­στα­ται αυτο­δι­καί­ως αυθαί­ρε­το.

Πηγή: www.buildnet.gr

Προς οριστική λύση για τα αυθάιρετα;

Ορι­στι­κή λύση στο πρό­βλη­μα των αυθαι­ρέ­των αλλά και στο γαϊ­τα­νά­κι των παρα­τά­σε­ων του Ν.4014 θέλει να δώσει το ΥΠ.Ε.Κ.Α. με την ενσω­μά­τω­σή του εν λόγω νόμου στο Νέο Οικο­δο­μι­κό Κανο­νι­σμό. Θα κατα­φέ­ρουν να δώσουν λύση ή θα δημιουρ­γή­σουν ακό­μα ένα έκτρω­μα; Δια­βά­στε το άρθρο στο www.buildnet.gr πατώ­ντας εδώ.

Πηγή: www.buildnet.gr, www.imerisia.gr

Έκδοση τεύχους τεχνικών οδηγιών για την εφαρμογή του ΝΟΚ

Στο πλαί­σιο των ενερ­γειών για την ενί­σχυ­ση της οικο­δο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας, την ενδυ­νά­μω­ση των ανα­πτυ­ξια­κών πρω­το­βου­λιών και τη δια­σφά­λι­ση του δημο­σί­ου συμ­φέ­ρο­ντος ως προς την χωρο­τα­ξία και την πολε­ο­δό­μη­ση, ο Υπουρ­γός Ανα­πλη­ρω­τής ΠΕΚΑ Σταύ­ρος Καλα­φά­της υπέ­γρα­ψε την εγκύ­κλιο «Τεύ­χος Τεχνι­κών Οδη­γιών για την εφαρ­μο­γή του νόμου 4067/12 (ΝΟΚ)».

Ανακοίνωση σχετικά με παράταση των προθεσμιών της ρύθμισης των αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011)

Το Υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος, Ενέρ­γειας και Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής, λαμ­βά­νο­ντας υπό­ψη το αίτη­μα πολ­λών πολι­τών, παρα­τεί­νει την προ­θε­σμία υπο­βο­λής αιτή­σε­ων για την υπα­γω­γή στη ρύθ­μι­ση των αυθαι­ρέ­των (Ν. 4014/2011) μέχρι και τις 30 Δεκεμ­βρί­ου 2011.

Από το γρα­φείο τύπου ΥΠ.Ε.Κ.Α. (15 Ιου­νί­ου 2012, ΦΕΚ 1911Β/2012)