Αυθαίρετα: Τι αλλάζει στις άδειες δόμησης — Πώς θα χτίζουμε χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας δόμησης

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ+ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Ριζι­κές αλλα­γές και μεγά­λες ανα­τρο­πές στον τρό­πο έκδο­σης οικο­δο­μι­κών αδειών ετοι­μά­ζε­ται να υιο­θε­τή­σει το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος, στην προ­σπά­θειά του να μηδε­νί­σει το χρό­νο μετα­ξύ της υπο­βο­λής του φακέ­λου μέχρι την έγκρι­σή της οικο­δο­μι­κής άδειας. Συνέ­χεια

Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στον Ν.4178/2013

ypeka
Παρα­τεί­νε­ται μέχρι και τις 8 Οκτω­βρί­ου 2016 η προ­θε­σμία υπα­γω­γής στις δια­τά­ξεις του Ν.4178/2013 «Αντι­με­τώ­πι­ση Αυθαί­ρε­της Δόμη­σης – Περι­βαλ­λο­ντι­κό Ισο­ζύ­γιο και άλλες δια­τά­ξεις»,  για συγκε­κρι­μέ­νες κατη­γο­ρί­ες του άρθρου 9 του νόμου.

Συνέ­χεια

Παράταση έναν χρόνο για τακτοποίηση αυθαιρέτων

Παρα­τεί­νε­ται για έναν χρό­νο, μέχρι τις 8 Φεβρουα­ρί­ου 2016, η προ­θε­σμία για την υπο­βο­λή δηλώ­σε­ων τακτο­ποί­η­σης αυθαι­ρέ­των με από­φα­ση που ανα­μέ­νε­ται να υπο­γρά­ψει σήμε­ρα ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος Ενέρ­γειας και Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής Νίκος Ταγα­ράς. Συνέ­χεια

Ελιγμός στο νόμο για τα αυθαίρετα του Γ. Λιάλιου — kathimerini.gr

Τρο­πο­λο­γία, η οποία θα απα­γο­ρεύ­ει τη νομι­μο­ποί­η­ση αυθαι­ρέ­των για τα οποία έχουν εκδο­θεί αμε­τά­κλη­τες δικα­στι­κές απο­φά­σεις πρό­κει­ται να κατα­θέ­σει στη Βου­λή το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος.

Συνέ­χεια

N.4178/13: αυτός ο νόμος θα είναι ο τελευταίος για τα αυθαίρετα…

Σημα­ντι­κές οι θέσεις του Νίκου Ταγα­ρά για τον Ν.4178/13: δεί­τε τις θέσεις του ΥΠΕΚΑ δια στό­μα­τος του ανα­πλη­ρω­τή Υπουρ­γού για τα φλέ­γο­ντα θέμα­τα της ευστά­θειας του νόμου, αλλά και της ΚΥΑ για την έκπτω­ση 50% στα πρό­στι­μα για ενερ­γεια­κή και στα­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση. Συνέ­χεια

Ν.4178/13: Υπαγωγή και για αυθαιρεσίες στο κεντρικό κλιμακοστάσιο.

Πώς αντι­με­τω­πί­ζε­ται πλέ­ον η περί­πτω­ση που σε απο­πε­ρα­τω­μέ­νη οικο­δο­μή έχουν δια­πι­στω­θεί σφάλ­μα­τα στο κεντρι­κό κλι­μα­κο­στά­σιο; Πρέ­πει να υπα­χθούν αυτές οι περι­πτώ­σεις στο νέο Νόμο των αυθαι­ρέ­των και αν όχι τι μπο­ρεί να συμ­βεί; Συνέ­χεια

Καθορισμός ποσοστού ανταπόδοσης για την λειτουργία και διαχείριση του πληροφοριακού συστήματος δηλώσεων νόμου (Τ.Ε.Ε.)

Πατή­στε εδώ για να διαβάσετε/κατεβάσετε το ΦΕΚ 2244Β/10–9-2013 σχε­τικά με τον καθο­ρι­σμό ποσο­στού αντα­πό­δο­σης για την λει­τουρ­γία και δια­χεί­ρι­ση του πλη­ρο­φο­ρια­κού συστή­μα­τος δηλώ­σε­ων νόμου «Αντι­με­τώ­πι­ση της Αυθαί­ρε­της Δόμη­σης − Περι­βαλ­λο­ντι­κό Ισο­ζύ­γιο και άλλες δια­τά­ξεις».

Διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών για την υπαγωγή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013

Πατή­στε εδώ για να διαβάσετε/κατεβάσετε το ΦΕΚ 2184Β / 5-9-2013 σχε­τι­κά με τη δια­δι­κα­σία ηλε­κτρο­νι­κής υπο­βο­λής των απα­ραί­τη­των δικαιο­λο­γη­τι­κών για την υπα­γω­γή στο άρθρο 24 του νόμου 4178/2013.