Ξηλώνει” το ΣτΕ υπεραγορά στη Βοιωτία

“Φρέ­νο” στην υπερ­βο­λι­κή και ανε­ξέ­λεγ­κτη δόμη­ση στις εκτός σχε­δί­ου περιο­χές βάζει το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας, ορθώ­νο­ντας συνταγ­μα­τι­κά εμπό­δια σε δια­τά­ξεις που επι­τρέ­πουν “εξαι­ρέ­σεις και παρεκ­κλί­σεις” με στό­χο να δημιουρ­γή­σουν ευνοϊ­κό­τε­ρες συν­θή­κες δόμη­σης.

ÁÈÇÍÁ-ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÅÐÉÊÑÁÔÅÉÁÓ-ÓÔÅ.(EUROKINISSI-ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Συνέ­χεια