Πολεοδομία επιπέδου…TAXISNET

mixanikos sxedia etaaTi θα λέγα­τε αν με ένα κλικ στον υπο­λο­γι­στή σας μπο­ρού­σα­τε να πάρε­τε πλη­ρο­φο­ρί­ες που θα αφο­ρού­σαν: το ακί­νη­το σας, τα όρια των οικι­σμών, το οδι­κό δίκτυο, τις αρχαιο­λο­γι­κές ζώνες και τις οριο­θε­τή­σεις των ρεμά­των; Και όχι μόνον αυτό!

Συνέ­χεια

Τον Ιούνιο εκδόθηκαν περισσότερες οικοδομικές άδειες αλλά για μικρότερες επιφάνειες

Σύμ­φω­να με τα προ­σω­ρι­νά στοι­χεία της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το μήνα Ιού­νιο 2015 το μέγε­θος της Συνο­λι­κής Οικο­δο­μι­κής Δρα­στη­ριό­τη­τας (Ιδιω­τι­κής-Δημό­σιας) στο σύνο­λο της Χώρας μετρού­με­νο με βάση τις εκδο­θεί­σες οικο­δο­μι­κές άδειες, ανήλ­θε σε 1.380 οικο­δο­μι­κές άδειες, που αντι­στοι­χούν σε 263,0 χιλιά­δες m2 επι­φά­νειας και 1.216,2 χιλιά­δες m3 όγκου, παρου­σί­α­σε δηλα­δή, αύξη­ση κατά 14,7% στον αριθ­μό των οικο­δο­μι­κών αδειών, μεί­ω­ση κατά 9,2% στην επι­φά­νεια και κατά 14,8% στον όγκο, σε σχέ­ση με τον αντί­στοι­χο μήνα του 2014.

Συνέ­χεια

Νέα υποδειγματα διαγραμμάτων για τη χορήγηση έγκρισης δόμησης

Σύμ­φω­να με την παρ.1 του άρθρου 3 και τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9 ν.4030/2011 «Νέος τρό­πος έκδο­σης αδειών δόμη­σης, ελέγ­χου κατα­σκευών και λοι­πές δια­τά­ξεις», για τη χορή­γη­ση Έγκρι­σης Δόμη­σης απαι­τεί­ται — μετα­ξύ άλλων — και η υπο­βο­λή τοπο­γρα­φι­κού δια­γράμ­μα­τος και δια­γράμ­μα­τος δόμη­σης. Συνέ­χεια