Τον Ιούνιο εκδόθηκαν περισσότερες οικοδομικές άδειες αλλά για μικρότερες επιφάνειες

Σύμ­φω­να με τα προ­σω­ρι­νά στοι­χεία της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το μήνα Ιού­νιο 2015 το μέγε­θος της Συνο­λι­κής Οικο­δο­μι­κής Δρα­στη­ριό­τη­τας (Ιδιω­τι­κής-Δημό­σιας) στο σύνο­λο της Χώρας μετρού­με­νο με βάση τις εκδο­θεί­σες οικο­δο­μι­κές άδειες, ανήλ­θε σε 1.380 οικο­δο­μι­κές άδειες, που αντι­στοι­χούν σε 263,0 χιλιά­δες m2 επι­φά­νειας και 1.216,2 χιλιά­δες m3 όγκου, παρου­σί­α­σε δηλα­δή, αύξη­ση κατά 14,7% στον αριθ­μό των οικο­δο­μι­κών αδειών, μεί­ω­ση κατά 9,2% στην επι­φά­νεια και κατά 14,8% στον όγκο, σε σχέ­ση με τον αντί­στοι­χο μήνα του 2014.

Συνέ­χεια

Ελάφρυνση Φόρων: 20% οι επιχειρήσεις-κατάργηση τέλους επιτηδεύματος των ελευθέρων επαγγελματιών

Ενα ελκυ­στι­κό πακέ­το φορο­λο­γι­κών ελα­φρύν­σε­ων που θα είναι έτοι­μο στις αρχές Σεπτεμ­βρί­ου ετοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση, ώστε να συζη­τη­θεί στη συνά­ντη­ση στο Παρί­σι με την τρόι­κα. Η κυβέρ­νη­ση και το οικο­νο­μι­κό επι­τε­λείο επι­διώ­κουν να δεί­ξουν ότι κάνουν νέο ξεκί­νη­μα με φορο­ε­λα­φρύν­σεις που θα δώσουν “ανά­σα” σε εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες πολί­τες, ειδι­κά αυτή την περί­ο­δο που πρέ­πει να πλη­ρω­θούν φόροι πάνω από 6 δις ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Συνέ­χεια

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο Ν.4014/201​1 (Έκδοση Υ.Α) — Νέες νομοθετικέ​ς ρυθμίσεις

Αθήνα,11 Σεπτεμ­βρί­ου 2012
Παρά­τα­ση προ­θε­σμί­ας υπα­γω­γής στο Ν.4014/2011 (Έκδο­ση Υ.Α) — Νέες νομο­θε­τι­κές ρυθ­μί­σεις:
 
Ο ν.4014/11 τέθη­κε σε ισχύ τον Σεπτέμ­βριο 2011 και μετα­ξύ άλλων θεμά­των προ­βλέ­πει την ρύθ­μι­ση αυθαι­ρέ­των σε συνάρ­τη­ση με τη δημιουρ­γία περι­βαλ­λο­ντι­κού ισο­ζυ­γί­ου, στην λογι­κή της βιώ­σι­μης πολε­ο­δο­μι­κής ανά­πτυ­ξης, των αρχών της αει­φο­ρί­ας και της προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος.
Ο νόμος, με την εφαρ­μο­γή του, πρέ­πει να χαράσ­σει μια «κόκ­κι­νη γραμ­μή» στην αυθαί­ρε­τη δόμη­ση, προ­κει­μέ­νου να υπάρ­ξει απο­τε­λε­σμα­τι­κή κατα­πο­λέ­μη­σή της στο μέλ­λον. Παράλ­λη­λα πρέ­πει να απο­κα­τα­στα­θεί το περι­βαλ­λο­ντι­κό ισο­ζύ­γιο εξαι­τί­ας των υφι­στά­με­νων πολε­ο­δο­μι­κών υπερ­βά­σε­ων, με τρό­πο δίκαιο και σύμ­φω­νο με τις συνταγ­μα­τι­κές επι­τα­γές. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι για την απο­τε­λε­σμα­τι­κή εφαρ­μο­γή του νόμου, έχουν εκδο­θεί μέχρι σήμε­ρα 4 ερμη­νευ­τι­κές εγκύ­κλιοι και έχουν υπάρ­ξει νομο­θε­τι­κές παρεμ­βά­σεις μέσω 8 νεό­τε­ρων νόμων.
Μέχρι 25/8/2012 η ενσω­μά­τω­ση δηλώ­σε­ων ανά στά­διο είχε ως εξής :
Στά­διο δήλω­σης
Αριθ­μός δηλώ­σε­ων
Επε­ξερ­γα­σία
146.209
Αρχι­κή υπο­βο­λή
53.911
Προ­σω­ρι­νή υπα­γω­γή
128.446
Ολο­κλη­ρω­μέ­νη υπα­γω­γή
79.574
Σύνο­λο δηλώ­σε­ων αυθαι­ρέ­των
408.140
Μέχρι 23/8/2012 είχαν εισπρα­χθεί 626.457.371,96 € (από τέλη υπα­γω­γής 202.636.400 € και πρό­στι­μα 423.820.971€). Ποσο­στό περί­που 75% των δηλώ­σε­ων αφο­ρά σε περι­πτώ­σεις με οικο­δο­μι­κή άδεια, ένα­ντι 25% δηλώ­σε­ων που αφο­ρού­σε περι­πτώ­σεις χωρίς οικο­δο­μι­κή άδεια. Ποσο­στό 67% των δηλώ­σε­ων αφο­ρά σε ακί­νη­τα εντός σχε­δί­ου, ένα­ντι ποσο­στού 33% που αφο­ρά σε ακί­νη­τα εκτός σχε­δί­ου (Στοι­χεία ΤΕΕ Ιού­λιος 2012).
 
Νέες ρυθ­μί­σεις 
 
1. Μέσω Υπουρ­γι­κής Από­φα­σης
Άμε­σα χορη­γεί­ται παρά­τα­ση προ­θε­σμί­ας υπο­βο­λής αιτή­σε­ων μέχρι 31/01/2013 (Α΄φάση) και μέχρι 30/6/2013 (Β΄ φάση) λαμ­βα­νο­μέ­νων υπό­ψη της δυσμε­νούς οικο­νο­μι­κής συγκυ­ρί­ας και της βού­λη­σης του ΥΠΕΚΑ να ωθή­σει περισ­σό­τε­ρους πολί­τες στη ρύθ­μι­ση και τακτο­ποί­η­ση των αυθαι­ρε­σιών των ιδιο­κτη­σιών τους.
2. Μέσω νομο­θε­τι­κής παρέμ­βα­σης
Για όσους πολί­τες επι­λέ­ξουν την εφά­παξ κατα­βο­λή του προ­στί­μου δια­τη­ρεί­ται η έκπτω­ση 20% στο συνο­λι­κό ποσό του. Για όσους πολί­τες επι­λέ­ξουν να κατα­βά­λουν το 30% του συνο­λι­κού ποσού προ­στί­μου έως την 31η/01/2013 (σε παλιές και νέες δηλώ­σεις), παρέ­χε­ται έκπτω­ση 10% στο συνο­λι­κό ποσό.
- Ανα­στέλ­λε­ται μέχρι 31/01/2013 η απέ­ντα­ξη από τις ρυθ­μί­σεις του νόμου καθώς και οι προ­σαυ­ξή­σεις για δηλώ­σεις που παρου­σιά­ζουν ληξι­πρό­θε­σμες οφει­λές.
- Επι­τρέ­πε­ται η διε­νέρ­γεια οιασ­δή­πο­τε δικαιο­πρα­ξί­ας καθώς και η έκδο­ση σχε­τι­κής διοι­κη­τι­κής πρά­ξης, χωρίς να είναι απα­ραί­τη­τη η ολο­σχε­ρής εξό­φλη­ση του προ­στί­μου, αλλά ενός ποσο­στού 30 % αυτού μέχρι 31/01/2013 (παλαιών και νέων δηλώ­σε­ων).
- Δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα περαί­ω­σης μέχρι 31/01/2013 με απο­πλη­ρω­μή του ενα­πο­μεί­να­ντος ποσού όλων των εντά­ξε­ων που έγι­ναν με τον ν.3843/10 (τακτο­ποί­η­ση Η/Χ και αλλα­γών χρή­σης) ανε­ξαρ­τή­τως του ποσού του προ­στί­μου που έχει κατα­βλη­θεί έως σήμε­ρα.

Καλώς ήλθατε!

Καλώς ήλθα­τε στην ιστό­το­πό μου! Ο ιστό­το­πος θα εμπλου­τί­ζε­ται συνε­χώς με νέο περιε­χό­με­νο σχε­τι­κά με τις παρε­χό­με­νες υπη­ρε­σί­ες αλλά και με τελευ­ταί­ες ειδή­σεις του χώρου. Περι­η­γη­θέι­τε ελέ­υ­θε­ρα και αν έχε­τε κάποιο σχό­λιο σχε­τι­κά με τον ιστό­το­πο επι­κοι­νω­νή­στε μαζί μου από την καρ­τέ­λα ¨Επι­κοι­νω­νία”.

Ευχα­ρι­στώ!

Κων/νος Κου­ζού­πης