Συνταγματικός ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα

Νόμι­μες και συνταγ­μα­τι­κές είναι οι ρυθ­μί­σεις του νέου νόμου 4178/2013 για τη νομι­μο­ποί­η­ση των αυθαι­ρέ­των σύμ­φω­να με την Ολο­μέ­λεια του Συμ­βου­λί­ου της Επι­κρα­τεί­ας. Συνέ­χεια

Παράταση έναν χρόνο για τακτοποίηση αυθαιρέτων

Παρα­τεί­νε­ται για έναν χρό­νο, μέχρι τις 8 Φεβρουα­ρί­ου 2016, η προ­θε­σμία για την υπο­βο­λή δηλώ­σε­ων τακτο­ποί­η­σης αυθαι­ρέ­των με από­φα­ση που ανα­μέ­νε­ται να υπο­γρά­ψει σήμε­ρα ο ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός Περι­βάλ­λο­ντος Ενέρ­γειας και Κλι­μα­τι­κής Αλλα­γής Νίκος Ταγα­ράς. Συνέ­χεια

Τακτοποίηση αυθαιρέτων — Εντός του μήνα αναρτώνται οι αεροφωτογραφίες

Τελειώ­νουν τα “ψέμα­τα” και το “κρυ­φτό” με τα αυθαί­ρε­τα. Εντός των ημε­ρών, και εν πάση περι­πτώ­σει μέχρι το τέλος του Νοεμ­βρί­ου, αναρ­τώ­νται οι αερο­φω­το­γρα­φί­ες, οι οποί­ες θα χρη­σι­μο­ποιού­νται ως απο­δει­κτι­κό στοι­χείο για την τακτο­ποί­η­ση των αυθαι­ρέ­των.

Συνέ­χεια

Βουλευτική-επιτέλους-παρέμβαση για απεξάρτηση ασφαλιστικής ενημερότητας ΤΣΜΕΔΕ από την έκδοση αδειών δόμησης

Το επι­χεί­ρη­μα ακλό­νη­το πλέ­ον: αν δεν εργα­σθώ, πώς θα έχω έσο­δα να καλύ­ψω το Ταμείο;

Συνέ­χεια

Ελιγμός στο νόμο για τα αυθαίρετα του Γ. Λιάλιου — kathimerini.gr

Τρο­πο­λο­γία, η οποία θα απα­γο­ρεύ­ει τη νομι­μο­ποί­η­ση αυθαι­ρέ­των για τα οποία έχουν εκδο­θεί αμε­τά­κλη­τες δικα­στι­κές απο­φά­σεις πρό­κει­ται να κατα­θέ­σει στη Βου­λή το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος.

Συνέ­χεια

Ν.4178/2013 και απώλεια φακέλου

Για να ελέγ­ξει κανείς τη νομι­μό­τη­τα σε μια υπό­θε­ση υπα­γω­γής απαι­τεί­ται να υπάρ­χει ο φάκελ­λος της πολε­ο­δο­μί­ας, όχι μόνο το στέ­λε­χος της αδεί­ας. Δεν αρκεί να έχου­με τα πρω­τό­τυ­πα σχέ­δια της σει­ράς του ιδιο­κτή­τη.

Συνέ­χεια

Ελάφρυνση Φόρων: 20% οι επιχειρήσεις-κατάργηση τέλους επιτηδεύματος των ελευθέρων επαγγελματιών

Ενα ελκυ­στι­κό πακέ­το φορο­λο­γι­κών ελα­φρύν­σε­ων που θα είναι έτοι­μο στις αρχές Σεπτεμ­βρί­ου ετοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση, ώστε να συζη­τη­θεί στη συνά­ντη­ση στο Παρί­σι με την τρόι­κα. Η κυβέρ­νη­ση και το οικο­νο­μι­κό επι­τε­λείο επι­διώ­κουν να δεί­ξουν ότι κάνουν νέο ξεκί­νη­μα με φορο­ε­λα­φρύν­σεις που θα δώσουν “ανά­σα” σε εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες πολί­τες, ειδι­κά αυτή την περί­ο­δο που πρέ­πει να πλη­ρω­θούν φόροι πάνω από 6 δις ευρώ μέχρι το τέλος του έτους.

Συνέ­χεια

N.4178/13: αυτός ο νόμος θα είναι ο τελευταίος για τα αυθαίρετα…

Σημα­ντι­κές οι θέσεις του Νίκου Ταγα­ρά για τον Ν.4178/13: δεί­τε τις θέσεις του ΥΠΕΚΑ δια στό­μα­τος του ανα­πλη­ρω­τή Υπουρ­γού για τα φλέ­γο­ντα θέμα­τα της ευστά­θειας του νόμου, αλλά και της ΚΥΑ για την έκπτω­ση 50% στα πρό­στι­μα για ενερ­γεια­κή και στα­τι­κή ανα­βάθ­μι­ση. Συνέ­χεια

Ξεκαθαρίζει η ιδιοκτησία για τα οικόπεδα «εξ αδιαιρέτου»

Πάνω από 120.000 συνι­διο­κτή­τες ακι­νή­των σε όλη τη χώρα που έχουν χτί­σει σε εκτός σχε­δί­ου περιο­χές σε εξ αδιαι­ρέ­του οικό­πε­δα (γήπε­δα) μπο­ρούν πλέ­ον να απο­κτή­σουν από­λυ­τη κυριό­τη­τα του κτί­σμα­τος που τους αντι­στοι­χεί και να προσ­διο­ρί­σουν επα­κρι­βώς την περιου­σία τους μέσω της σύστα­σης κάθε­της ιδιο­κτη­σί­ας. Η ρύθ­μι­ση αφο­ρά όλες τις κατα­σκευ­ές, είτε είναι νόμι­μες είτε αυθαί­ρε­τες. Συνέ­χεια