Πρεμιέρα για το e- Κτηματολόγιο

Πρε­μιέ­ρα κάνει σήμε­ρα η νέα πλατ­φόρ­μα του Κτη­μα­το­λο­γί­ου μέσω της οποί­ας οι ιδιο­κτή­τες ακι­νή­των θα δηλώ­νουν την περιου­σία τους.

Στη νέα ηλε­κτρο­νι­κή εφαρ­μο­γή η πρό­σβα­ση γίνε­ται μέσω των κωδι­κών του Taxisnet. Στους χρή­στες παρέ­χο­νται online οδη­γί­ες, διευ­κρι­νί­σεις και επε­ξη­γή­σεις για τη συμπλή­ρω­ση της δήλω­σης.

Η εφαρ­μο­γή απο­τε­λεί­ται από πέντε βήμα­τα ενώ τυχόν λάθη επι­ση­μαί­νο­νται με εύλη­πτο τρό­πο σε κάθε καρ­τέ­λα που πρέ­πει να συμπλη­ρω­θεί. Επι­πλέ­ον, δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα στους ιδιο­κτή­τες να εντο­πί­σουν το ακί­νη­τό τους:

-μέσω πλη­κτρο­λό­γη­σης της διεύ­θυν­σης, του τοπω­νυ­μί­ου ή άλλων χαρα­κτη­ρι­στι­κών της γει­το­νιάς

- μέσω του αριθ­μού αγρο­τε­μα­χί­ου διανομής/ ανα­δα­σμού ή μέσω στοι­χεί­ων δήλω­σης του ΟΠΕΚΕΠΕ

- μέσω φόρ­τω­σης αρχεί­ου συντε­ταγ­μέ­νων ή σχε­δια­στι­κού αρχεί­ου

- μέσω φόρ­τω­σης αρχεί­ου από εφαρ­μο­γή εντο­πι­σμού κινη­τού τηλε­φώ­νου

Βήμα- βήμα η υπο­βο­λή της δήλω­σης

1. Πλη­κτρο­λο­γή­στε τη διεύ­θυν­ση: www.ktimatologio.gr

2. Κάντε κλικ στο πλαί­σιο “e‑ktimatologio/ Ηλε­κτρο­νι­κές Υπη­ρε­σί­ες”

3. Πατή­στε πάνω στη λέξη “Είσο­δος”

4. Μπαί­νε­τε στην εφαρ­μο­γή κάνο­ντας κλικ στην ενό­τη­τα “Ηλε­κτρο­νι­κή Δήλω­ση Κτη­μα­το­λο­γί­ου”

5. Ακο­λου­θεί η σύν­δε­ση όπου ο χρή­στης χρη­σι­μο­ποιεί τους κωδι­κούς του Taxisnet

Στην κεντρι­κή σελί­δα κάνε­τε κλικ στην υπο­βο­λή νέας δήλω­σης

1ο βήμα: Επι­λο­γή Νομού- ΟΤΑ

2ο Βήμα: Στοι­χεία δικαιού­χου

3ο Βήμα: Επι­λο­γή Ακι­νή­του

4ο Βήμα: Επι­σύ­να­ψη εγγρά­φων

5ο Βήμα: Έλεγ­χος πλη­ρό­τη­τας της δήλω­σης πριν από την πλη­ρω­μή του παγί­ου τέλους κτη­μα­το­γρά­φη­σης

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από: ΤΑ ΝΕΑ

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από www.michanikos.gr (link)

Πηγή: http://www.enikos.gr/economy/623974/premiera-gia-to-e-ktimatologio-vima-vima-i-ypovoli-tis-dilosis

Συνέ­χεια

Αυθαίρετα: Τι αλλάζει στις άδειες δόμησης — Πώς θα χτίζουμε χωρίς την έγκριση της υπηρεσίας δόμησης

ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ+ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

Ριζι­κές αλλα­γές και μεγά­λες ανα­τρο­πές στον τρό­πο έκδο­σης οικο­δο­μι­κών αδειών ετοι­μά­ζε­ται να υιο­θε­τή­σει το υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος, στην προ­σπά­θειά του να μηδε­νί­σει το χρό­νο μετα­ξύ της υπο­βο­λής του φακέ­λου μέχρι την έγκρι­σή της οικο­δο­μι­κής άδειας. Συνέ­χεια

Ξηλώνει” το ΣτΕ υπεραγορά στη Βοιωτία

“Φρέ­νο” στην υπερ­βο­λι­κή και ανε­ξέ­λεγ­κτη δόμη­ση στις εκτός σχε­δί­ου περιο­χές βάζει το Συμ­βού­λιο της Επι­κρα­τεί­ας, ορθώ­νο­ντας συνταγ­μα­τι­κά εμπό­δια σε δια­τά­ξεις που επι­τρέ­πουν “εξαι­ρέ­σεις και παρεκ­κλί­σεις” με στό­χο να δημιουρ­γή­σουν ευνοϊ­κό­τε­ρες συν­θή­κες δόμη­σης.

ÁÈÇÍÁ-ÓÕÌÂÏÕËÉÏ ÅÐÉÊÑÁÔÅÉÁÓ-ÓÔÅ.(EUROKINISSI-ÊÙÓÔÁÓ ÊÁÔÙÌÅÑÇÓ)

Συνέ­χεια

Παράταση της προθεσμίας υπαγωγής στον Ν.4178/2013

ypeka
Παρα­τεί­νε­ται μέχρι και τις 8 Οκτω­βρί­ου 2016 η προ­θε­σμία υπα­γω­γής στις δια­τά­ξεις του Ν.4178/2013 «Αντι­με­τώ­πι­ση Αυθαί­ρε­της Δόμη­σης – Περι­βαλ­λο­ντι­κό Ισο­ζύ­γιο και άλλες δια­τά­ξεις»,  για συγκε­κρι­μέ­νες κατη­γο­ρί­ες του άρθρου 9 του νόμου.

Συνέ­χεια

Πολεοδομία επιπέδου…TAXISNET

mixanikos sxedia etaaTi θα λέγα­τε αν με ένα κλικ στον υπο­λο­γι­στή σας μπο­ρού­σα­τε να πάρε­τε πλη­ρο­φο­ρί­ες που θα αφο­ρού­σαν: το ακί­νη­το σας, τα όρια των οικι­σμών, το οδι­κό δίκτυο, τις αρχαιο­λο­γι­κές ζώνες και τις οριο­θε­τή­σεις των ρεμά­των; Και όχι μόνον αυτό!

Συνέ­χεια

Με αυξημένα πρόστιμα η παράταση στα αυθαίρετα…

930ea65cd52f387eeef3a09cf41f428aΑκό­μα μία ευκαι­ρία ‑αλλά με αυξη­μέ­να πρό­στι­μα- θα έχουν, όπως όλα δεί­χνουν, οι ιδιο­κτή­τες αυθαι­ρέ­των, ώστε να τα δηλώ­σουν ακό­μα και μετά τις 8 Φεβρουα­ρί­ου 2016, οπό­τε και λήγει η ετή­σια παρά­τα­ση που είχε δοθεί για την τακτο­ποί­η­σή τους. Συνέ­χεια

Προστασία όλων των αυθαιρέτως ανεγερθέντων κτισμάτων

Η διά­τα­ξη που κατέ­θε­σε ο Γ. Τσι­ρώ­νης και συνυ­πέ­γρα­ψε ο Π. Κου­ρου­μπλής προ­στα­τεύ­ει όλα τα «αυθαι­ρέ­τως ανε­γερ­θέ­ντα κτί­σμα­τα» χωρίς δια­κρί­σεις χρη­σι­μο­ποιώ­ντας την ευφά­ντα­στη δικαιο­λο­γία περί ανα­στο­λής μέχρι την κύρω­ση των δασι­κών χαρ­τών.
Την Πέμ­πτη που πέρα­σε, ο «πρά­σι­νος» ανα­πλη­ρω­τής υπουρ­γός για το Περι­βάλ­λον επι­χεί­ρη­σε να εμπο­δί­σει τις υπη­ρε­σί­ες των αυτο­διοί­κη­των περι­φε­ρειών να επι­βά­λουν τον νόμο: σε πολυ­νο­μο­σχέ­διο που θα ψηφι­ζό­ταν το ίδιο βρά­δυ, κατέ­θε­σε ξαφ­νι­κά το μεση­μέ­ρι τρο­πο­λο­γία για ανα­στο­λή των κατε­δα­φί­σε­ων αυθαι­ρέ­των που είχαν ήδη ξεκι­νή­σει οι περι­φέ­ρειες. Συνέ­χεια

Τον Ιούνιο εκδόθηκαν περισσότερες οικοδομικές άδειες αλλά για μικρότερες επιφάνειες

Σύμ­φω­να με τα προ­σω­ρι­νά στοι­χεία της Ελλη­νι­κής Στα­τι­στι­κής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), κατά το μήνα Ιού­νιο 2015 το μέγε­θος της Συνο­λι­κής Οικο­δο­μι­κής Δρα­στη­ριό­τη­τας (Ιδιω­τι­κής-Δημό­σιας) στο σύνο­λο της Χώρας μετρού­με­νο με βάση τις εκδο­θεί­σες οικο­δο­μι­κές άδειες, ανήλ­θε σε 1.380 οικο­δο­μι­κές άδειες, που αντι­στοι­χούν σε 263,0 χιλιά­δες m2 επι­φά­νειας και 1.216,2 χιλιά­δες m3 όγκου, παρου­σί­α­σε δηλα­δή, αύξη­ση κατά 14,7% στον αριθ­μό των οικο­δο­μι­κών αδειών, μεί­ω­ση κατά 9,2% στην επι­φά­νεια και κατά 14,8% στον όγκο, σε σχέ­ση με τον αντί­στοι­χο μήνα του 2014.

Συνέ­χεια